ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  صيغه
زن دارها
ذوق نکنند
برای آنها نيست!
 
 
 
 

 

يک عضو هيات رئيسه‌ كميسيون قضايی و حقوقی مجلس بی نفس هفتم، پس از روزها که بحث صيغه و نتايج آن بر سر هر کوی و برزن جای است، در تشريح پيشنهاد وزير کشور گفت: ازدواج موقت به معنای زن دوم گرفتن مردان متاهل نيست. پيشنهاد وزير کشور برای شرعی شدن ارتباطات موجود و نامشروع در جامعه است.

اين نماينده که محمدجعفر سادات موسوی نام دارد، با فارسی منبری که بخوانيد تا سطح سواد فارسی مجلس را بدانيد اضافه کرد:

«اين طرح برای كنترل مشكل اساسی فساد اخلاقی و گسترش توسعه‌ فسادها در جامعه مطرح شده و بحث ازدواج موقت با توجه به اين كه جوانان ما زمينه‌ بلوغ جنسی داشته و بلوغ اقتصادی برای تشكيل خانواده ندارند و برخی زنان نيز تمايل به پايبند تشكيل خانواده و زندگی دائم ندارند، مطرح شده است چرا كه مشكلات موجود سبب می‌شود تا ارتباطات غريزی طبيعی افراد به انحراف كشيده شده و تبعات آن ارتباطات غيرمشروع و وجود زنان خيابانی است. در حال حاضر تا بحث ازدواج موقت مطرح می‌شود اين تصور به وجود می‌آيد كه می‌خواهيم به مردانی كه زن و خانواده دارند، اجازه دهيم زن دوم بگيرند در حالی كه اين گونه نيست و بايد اين ذهنيت را از جامعه پاك كرد كه چنانچه صحبت از ازدواج موقت برای جوانان می‌شود، شرعی شدن روال موجود ارتباطات نامشروع در جامعه است. »