ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  شورای امنيت ملی خواهان توقف
سخنان تحريک آميز احمدی نژاد شد
بيژن صف سری
 
 
 
 

 

از عجايب حكمرانی در اين بلاد اسلامی همينقدر بس كه عليرغم توصيه شورای امنيت ملی كه رئيس جمهور را از اظهارات تحريك آميز در روابط بين الملل بر حذر می دارد، بار ديگر احمدی نژاد در اظهاراتی نه چندان جديد خود، خبر از محو كشور اسرائيل می دهد و جالب اينكه اين اظهارات درست در بزنگاهی از تاريخ مطرح و منتشر می گردد كه اعضای دائم شورای امنيت، صدور قطعنامه سوم تحريم عليه ايران را پيش رو دارند وهمچنين همزمان با مذاکرات علی لاريجانی وخاويرسولانا دراسپانيا که به منظور پيدا کردن راه حلی برای بن بست هسته ای ايران برگزارشده بود منتشر می شود. تا بدانجا كه حتی واكنش محافظه کاران ميانه رو درنظام را نيز نسبت به چنين اظهارات تحريک آميزی برانگيخت، زيرا قرار است طی هفته جاری هياتی ازاسراييل در واشنگتن با مقامات عالی رتبه آمريکايی درخصوص موضوع ايران وسوريه گفت وگو کنند .

حال اينكه چرا به رغم همه توصيه ها و سفارشات، جناب رئيس جمهور همچنان با اظهارات تحريك آميزخود، ملتی را به سوی مخاصمه ناخواسته می كشاند، به باور نگارنده اين سطور شايد به اين دليل باشد كه تاكنون توصيه ها و سفارشات موكد در خصوص پرهيز از ادبيات جنگ طلبانه با زبان دين به ايشان گفته نشده است، چرا كه وقتی دغدغه مذهبی رئيس جمهور تا بدانجاست كه حتی نابودی برخی از مخلوقين خدا را هم در فضل خدا می جويند بی گمان بايد هر توصيه ای به ايشان به زبان دين باشد.

(اصل اين مقاله را که دراينجا بصورت خلاصه منتشر کرده ايم، می توانيد در سايت نويسنده بخوانيد.)