ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بيانيه 700 امضائی 22 خرداد
طرح حکومت اينست:
نهادينه کردن ترس تدريجی
 
 
 
 

 

700 فعال سياسی، فرهنگی، استاد دانشگاه و... نامه ای را در ارتباط با سالگرد 22 خرداد 1385 و بعنوان همبستگی با مبارزات برابری طلبی زنان امضاء کردند. بخش هائی از اين نامه را می خوانيد:

تجمع گروه هايی از زنان در ميدان هفت تير به مناسبت سالگرد 22 خرداد (سالگرد تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران در 22 خرداد 1384)، با همراهی و همت جنبش دانشجويی و ديگر فعالان جنبش های مدنی هم چون جنبش سنديکايی، نه تنها اين بهت زدگی لزوم تداوم فعاليت های زنان را فارغ از جناح بندی های سياسی يادآوری و تثبيت کرد و بحث حقوق برابر زنان را که خواسته اين تجمع بود به شکلی بسيار گسترده در افکار عمومی مطرح ساخت.

پس از اين واقعه نيروهای جديد و تازه نفس به جنبش زنان جذب شوند و کمپين جمع آوری يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميز شکل گرفت. در واقع تجمع اعتراضی و مسالمت آميز 22 خرداد در ميدان هفت تير باعث تکثير جنبش زنان و نيز طرح گسترده تر مطالبات برابری خواهانه زنان شد.

فشارها شدت می گيرند و هزينه ها بالا می رود

اين دستاوردهای مثبت اما پيامدهای منفی نيز برای برخی از فعالان حق طلب جنبش زنان به همراه داشت. نيروهای مخالف برابری حقوقی زنان نيز از پای ننشستند، چنانچه در طی يک سال گذشته ما شاهد گسترش دستگيری ها، اتهام های ناروا، احضار و بازجويی، همچنين درخواست وثيقه های کلان و احکام سنگين برای برخی از فعالان زن هستيم. از 22 خرداد سال گذشته تاکنون شاهد 121 مورد بازداشت و زندانی شدن فعالان جنبش زنان بوده ايم. نزديک به يک ميليارد تومان وثيقه و کفالت برای آنان صادر شده است و احکام صادره برای آنان مجموعا 14 سال حبس تعليقی و نزديک به 9 سال حبس قطعی (تعزيری) بوده است. پيش بينی می شد به ميزانی که خواسته های حق طلبانه زنان عمومی تر شود به همان ميزان واکنش و محدوديت در برابر آن، از سوی برخی از صاحبان قدرت (که اين خواست های عادلانه را با منافع خود در تضاد می بينند) گسترش خواهد يافت. به همين سبب است که مشاهده می کنيم در طول ماه های اخير، فشار و تهديد و احضارهای زنجيره ای برای خانه نشينی مدافعان حقوق برابر، نه تنها بر فعالان جنبش زنان که در ميان همه قشرهای مختلف زنان به طور منظم و برنامه ريزی شده دنبال می گردد. دستگيری های گسترده زنان به بهانه مبارزه با بدحجابی، بحث بازداشت زنان را از دايره فعالان جنبش زنان به بخش عظيمی از زنان جامعه تعميم يافته است. بسياری از زنان ايرانی صرفا به دليل تفاوت سليقه در نوع پوشش خود نسبت به معيارهای شخصی برخی از مسئولان، امروز مورد هجوم نيروهای انتظامی قرار می گيرند. اکنون بر اساس گزارش های منتشره تعداد 14635 نفر در مناطق مختلف کشور بازداشت شده و 67 هزار نفر نيز به خاطر پوشش خود تذکر دريافت کرده اند. ابعاد اين فاجعه در آن جاست که به نظر می رسد هدف چنين برخوردهای خشونت آميزی، نهادينه کردن تدريجی ترس در دل زنان از حضور در فضای عمومی است، يعنی خانه نشين کردن زنان در ابعادی به وسعت مرزهای کشور.

همزمان، فعالان جنبش دانشجويی در اکثر دانشگاه های کشور با برخوردهای امنيتی بسيار گسترده ای مواجه شدند. برخی از دانشجويان پذيرفته شده در کارشناسی ارشد را«ستاره دار» کردند و از ميان آنان هنوز تعدادی از ثبت نام محروم هستند. از برگزاری انتخابات آزاد تشکل های دانشجويی در دانشگاه های مختلف با انواع و اقسام روش ها، ممانعت به عمل آوردند. با اجرای بسياری از برنامه های فرهنگی و آموزشی انجمن های دانشجويی (از جمله برگزاری مراسم 8 مارس) مخالفت شد. در يک ماهه اخير نيز شدت برخورد به دانشجويان بالا گرفته و برخوردهای قهری و فيزيکی با آنان افزايش يافته است. بيش از صد تن از دانشجويان به کميته های انضباطی فراخوانده شده، يا برای چند ترم از تحصيل محروم شده، يا به دانشگاه ممنوع الورود شده اند (برای نمونه مهديه گلرو، ماندانا چترچی، فهيمه شجاعی، حميده حسينی، مريم سيد کريمی، عسل اخوان) . دستگيری و بازداشت برخی از مدير مسئولان نشريات دانشجويی، وضعيت دانشگاه ها و امنيت دانشجويان را بيش از پيش دچار بحران کرده است. از سوی ديگر مشاهده می کنيم که به تازگی اساتيد دانشگاه ها نيز به دلايلی موهوم و تحت تاثير نگرش «توهم توطئه» با عناوينی هم چون «سوء استفاده بيگانگان از اساتيد» مورد خطاب نيروهای امنيتی قرار گرفته اند.

زنان معلم (همچون ثريا دارابی و طيبه ميرزايی) به دليل طرح درخواست های صنفی مانند افزايش حقوق، به زندان افتادند و اکنون اين قشر زحمت کش و فرهيخته کشورمان، با هتک و توهين و زندان و احضار و بازجويی، و نيز پرداخت وثيقه های سنگين و تعليق از کار، گرفتار شده است.

کارگران شرکت واحد و خانواده های آنان نيز از برخوردهای پليسی و خشونت آميز به شدت در عذاب اند. برای فعالان جنبش سنديکايی که تنها خواستار حقوق صنفی خود هستند احکام سنگين صادر شده است (برای نمونه پنج سال حبس برای منصور اسانلو) همچنين بسياری از کارگران شرکت واحد از کار خود تعليق يا اخراج شده اند. اين درحالی است که همه می دانيم بار سنگين اين اخراج ها و تعليق ها را بيش از همه، زنان در خانواده ها به دوش می کشند.

در اين ميان مهاجران افغانی نيز از تيغ حمله به دور نمانده اند و طرح بازگشت افغان ها چنان ناگهانی و با شدت و خشونت غيرانسانی دنبال می شود که گويی قرار است با دشمنان يک ملت برخورد شود. متاسفانه در اين ميان وضعيت زنان ايرانی که با مردان افغانی ازدواج کرده اند به دليل قانون تابعيت نابرابر در قوانين کشور ما، اسف بار شده است و کودکان شان در بلاتکليفی و محروميت از حق اوليه مدرسه رفتن و تحصيل، روبه رو هستند. اين ها به علاوه دستگيری و اخراج گسترده و ناگهانی مردان افغان از محل کارشان، باعث شده زنان و کودکان آنان در وضعيت اضطرار و بی پناهی و خفت قرار بگيرند.

گسترش خشونت ها در سطح جامعه

قاتلان «خودسر» که با رای و قضاوت شخصی خود (دادن حکم مهدورالدم به افراد) هموطنان خود را به قتل رسانده اند، تبرئه می شوند (نمونه اش قاتلانی که به بهانه مهدورالدم بودن چند نفر از همشهريان شان در شهر کرمان، آن ها را به قتل رساندند و در دادگاه تبرئه شدند)، اما ولگردان بخت برگشته و «اوباشانی" که خود معلول فساد و فقر اقتصادی و فرهنگی اين جامعه هستند، به جای برخوردهای فرهنگی و آموزشی و خشکاندن زمينه های رشد چنين پديده هايی، با خشونت های عجيب و غريب و باورنکردنی چنان با آن ها در ملاء عام برخورد می شود که گويا قرار است با اين روش ها، خشونت و زورگيری را در بافت فرهنگی جامعه و در اذهان کودکان مان نهادينه سازند. اين درحالی است که نهادينه ساختن چنين فضاهای خشونت باری در جامعه بيش از همه در نهايت گريبان زنان را خواهد گرفت. زيرا اگر چرخه خشونتی چنين عريان و وقيحانه بر فضای شهرمان حاکم شود، خشونت های پنهان و آشکار بر زنان و کودکان (که ضعيف ترين حلقه های جامعه هستند) بی ترديد با شدت هولناک تری گسترش خواهد يافت.

در چند ماهه اخير، ديگر گروه های اجتماعی که شامل زنان نيز می شوند از برخوردهای خشن مصون نمانده اند، از جمله گروه های مختلف قومی، مذهبی و زبانی (هم چون بازداشت های گسترده فعالان اجتماعی و روزنامه نگاران در آذربايجان و کردستان و يا گروه های مذهبی مانند دراويش گنابادی) و نيز گروه های مختلف موسيقی و ديگر هنرمندان، با محدوديت های بسيار بيشتری نسبت به گذشته روبه شده اند.

اين چهل تکه نابسامانی ها و خشونت های رسمی در جامعه ما، در تحليل نهايی به زنان و کودکان بی پناه صدمه خواهد زد. يعنی سر آخر همه کاسه کوزه ها بر سر زنان در خانه ها شکسته خواهد شد.

عمق خشونت های اعمال شده در جامعه را هنگامی می توان درک کرد که آن را در چارچوب بزرگتری که ناشی از تنش سهمگين بين المللی دولت ايران با ديگر کشورهاست در نظر بگيريم. بی شک اعمال اين خشونت های داخلی در شرايط کنونی که ايران به دليل سياست های تنش آفرين در بحران و زير ذره بين جهانيان قرار گرفته و در معرض قضاوت مستقيم افکار عمومی بين المللی است، اوضاع را بغرنج تر می کند. يعنی چنين برخوردهای خشونت آميزی فقط در سطح گسترش اعتراضات داخلی باقی نمی ماند بلکه به سرعت ابعاد بين المللی به خود می گيرد و بنابراين مجموعه جامعه ما را در معرض تنش و خشونت های بيشتری قرار می دهد.

امضاء کنندگان:

آتوسا تقی نيا / آذر امينی / آراز امين ناصری / آرتا داوری / آرش بهمنی / آرش حافظی / آرش شکرلو / آرش عاشوری نيا / آرش ناطقی / آرش کيا / آرمان فدايی / آزاده احمدی ابحری / آزاده بنايی / آزاده ثبوت / آزاده خسروشاهی / آسيه امينی / آمنه شيرافکن / آوا زمانی / آيدا قجر / آينده آزاد/ ا.م. شيزلی / ابراهيم عبدالله زاده / ابراهيم مددی / ابوالفضل قاسمی / احترام شادفر / احسان رمضانيان / احسان صلح جو / احسان نوروزی / احمد سيف / احمد عشقيار / احمد فاتحی / احمد فرهادی / احمد ميناب / احمد نجات / احمد کيهان / اختای تبريزی / اختر قاسمی / ارژنگ شکرلو / ارسط سعيد / ارشيا نوری / اسد زمينی / اسد مزنبی / اسد نوزنابی / اشرف چيتگرزاده / اشرف خسروی / اعظم مهرانی / افرا شکرلو / افسانه گودرزی / افسانه وفايی / افسر خديوی / افشين اميرشاهی / اقبال مهاجرانی / اقدس مرعشی / الميرا علی حسينی / الناز انصاری / الناز ناطقی / الهام رضامند / الهام قصيديان / الهام قيطانچی / الهه امانی / اميد ايران مهر / اميد حبيبی نيا / اميد معماريان / امير اميرقلی / امير عباس نخعی / امير غلامی / امير يعقوبعلی / اميلی امرايی / انوشه شهسواری / اوکتای داراب زند / اکبر زرگر / اکبر عطری / اکبر گنجی / ايزد جابری / ايوا سليما/ بابک احمدی / باربد گلشيری / بامداد ياحقی / بامداد غلامی / باوند بهپور / بتول دولتخواه / برديا حيدری / بلال مرادويسی / بهار بهساز / بهار محمد قلی پور / بهاره فاميلی / بهاره ميرزاحسين / بهاره ورهرامی / بهاره هدايت / بهداد بردبار / بهرام سپاسگزار / بهروز خليق / بهروز فدائی / بهزاد مهرانی / بهزاد کريمی / بهمن احمدی امويی / بهناز توفيقيان / بهناز شکريار / بهنود بدلی / بيتا طاهباز / بيتا منصوری / بيژن اقدسی / بيژن پيرزاده / بيژن مشاور / بيژن مهر / بينا داراب زند/ پرتو نوری علا / پرستو اله ياری / پروانه وحيدمنش / پروشات شکرلو / پروين اردلان / پروين اشرفی / پروين ضرابی / پريچهر خداپرست / پريسا احمديان / پريسا الوند پور / پريسا شکورزاده / پريسا شيبانی / پريسا فروغی / پريسا مرعشی / پريسا کاکائی / پريناز نعيمی / پريوش نوروز / پژمان خرسند / پگاه سجادی / پوريا اميرفيض / پويا پويايی/ پويان سرداری / پويان شيروانی / پويش عزيزالدين / پيمان محتشمی / پيمان ملاز/ تارا سپهری فر / تارا نجداحمدی / ترانه بنی يعقوب / ترانه روستا / تقی رحمانی/ ثريا کيانی / ثريا يعقوبی/ جعفر حسين زاده / جلوه جواهری / جمشيد قرجه داغی / جميله داوودی / جواد صفوی زاده / جواد لگزيان / جواد موسوی خوزستانی حجت منتظری / حديث جاودانی / حسام شيرازی / حسن جعفری / حسن درويش پور / حسن زهتاب / حسن عرب زاده حجازی / حسين جاويد / حسين ميرکريمی / حسين ورجاوند / حماسه غفاری / حميد احمدزاده / حميد رستمی / حميد سرداری / حميد گل محمدی / حميدرضا رمضانی / حنيف مزروعی/ خديجه مقدم / خليل مومنی/ داريوش اسفاری / داريوش مستوفی / داوود اشرفی / داوود رضوی / داوود نوائيان / درود. د. مجلسی / دلارام علی/ راحله درخشان / راحله عسگری زاده / ربابه جليل نژاد / رزا قراچورلورضا جوشنی / رضا خندان / رضا سيدی / رضا قلی زاده / رضا گنجی / رضا گوهرزاد / رضا کاويانی / رضا کوشکی / رضوان مقدم / رضوانه حقيری / روجا باطبی / روجا بندری / روحی افضل / رودابه مختاری / روشنک زين العابدينی / روشنک قريشی / رويا پاکزاد / رويا صحرايی / رويا طلوعی / رکسانا ستايش / ريحانه حقيقی/ زارا امجديان / زری سالاری / زهرا حق دوست / زهرا صادقی / زهرا علی کردی / زهرا مالکی / زهره ارزنی / زهره اسدپور / زهره امين / زهره عبدالله زاده / زهره مالکی / زهره مجدزاده / زيبا لاهيجی / زيبا ميرحسينی / زينب پيغمبرزاده / زينب ساداتيان/ ژاله سالاری / ژيلا بنی يعقوب/ ساچلی افلاکی / سارا اسمی زاده / سارا اكبر فلاح / سارا اميدی / سارا ايمانيان / سارا باطبی / سارا حلم زاده / سارا داوديان / سارا لقايی / سارا لقمانيپ / سارا محمدی / سارا کرمانيان / ساره سالاری / ساسان ميزبان / سام الدين ضيايی / سامان رسول پور / سامان صفرزايی / سپيده پور آقايی / سپيده کوشا / ستار امينی / ستاره سجادی / ستاره عليدوستی / ستاره هاشمی / سجاد نيکنام / سحر افاضلی / سحر سجادی / سحر قنواتی / سروه مرادويسی / سعيد شعبانی ركن وفا / سعيد پورحيدر / سعيد ترابيان / سعيد حاتمی / سعيد عباسپور / سعيد غفاری / سعيد قاسمی نژاد / سعيد کلانکی / سعيده امين / سلماز مقدم / سمانه فدايی / سميرا اكبر فلاح / سميرا کلهر / سميه رشيدی / سميه فريد / سميه منصوری / سهيل آصفی / سهيلا بسکی / سهيلا تنباکوزاده / سهيلا عسگری / سودابه سيرجانی / سوسن طهماسبی / سولماز شريف / سونيا غفاری / سيامک الياسی / سيامک سلطانی / سيامک طاهری / سيامک فريد / سيامک کلهر / سياووش طاهری / سيد فريد حسينی زاده / سيمين امينی / سيمين بهبهانی / سيمين دخت فاميلی / سيمين مخبر / سيمين مرعشی / سيمين وخشورپور/ شادی جنتی / شادی صدر / شاهرخ قديمی / شايا شايق / شبنم کاظمی / شعله شاهرخی / شفيق خانبانی / شهاب ميرزايی / شهرام آقامير / شهرام شيدايی / شهرزاد هاشمی / شهره موحدی / شهلا انتصاری / شهلا شفيق / شهلا لاهيجی / شهلا محسنی / شهلا موبينی / شهلا کريم الدينی / شهين شکاری / شهين محمدی / شهين منصوری / شکوه ميرزادگی / شيرين اميری / شيرين عبادی / شيرين موسوی / شيرين مومنی / شيرين کريمی / شيما فرزاد منش / شيما کلباسی / شيوا بديهی / شيوا مقدم / شيوا نظر آهاری/ صادق نوابی / صادق کار / صبحناز داراب زند / صديقه زارعی / صديقه مقدم / صديقه کشاورز / صفار ساعد / صفورا نوربخش / صنم دولتشاهی/ طاهره ميثمی / طلعت تقی نيا/ عارف قراخانی / عاطفه جعفری / عباس عاقلی اده / عباس مخبر / عبدالله مومنی / عذرا حقيقت طلب / عرفان ايرانی / عزت السادات گوشه گير / عسگر داوودی / عسل اخوان / عطيه وحيدمنش / عفت ماهباز / علی اخوان / علی اصغر رمضانپور / علی افشاری / علی اوقانيان / علی اکبر خسروشاهی / علی اکبر موسوی خوئينی / علی پور نقوی / علی رضا اخوان / علی روزبهانی / علی صمد / علی عبدی / علی فتوتی / علی قاعدی / علی محمودی خواه / علی مختاری / علی معظمی / علی کلايی / عليرضا جباری / عليرضا عسگری / عليرضا کرمانی/ غزال شولی زاده / غزال کيهان فر/ ف. تابان / فائزه زند / فاطمه حسن پور / فاطمه خشرو / فاطمه سرابُستانی / فاطمه مقدم / فاطمه نجاتی / فاطمه کيان ارثی / فتانه فراهانی / فتانه ميرزازاده / فخری شادفر / فخری نامی / فراز يکيتا / فرانه سيد سعيدی / فرانک فريد / فرح طاهری / فرخ نعمت پور / فرخنده احتسابيان / فرزاد الهی / فرزاد جاسمی / فرزانه رسولی / فرزانه طاهری / فرزين اميری / فرشاد شعبانی / فرشاد طالبی / فرشته اسدی / فرشته نورايی / فرناز سيفی / فرنوش تهرانی / فرهاد داوودی / فرهاد مجدآبادی / فرود سياوش پور / فروغ قره داغی / فريبا مرادی گلوشجردی / فريار نيکزاد / فريبا اسدی / فريبا داودی مهاجر / فريبا شريعتی / فريبا مقدم / فريد هاشمی / فريده اسدی / فريده پورعبداله / فريده غائب / فريده يزدی / فريناز آزاده فر / فواد ابراهيمی / فيروزه رمضان زاده / فيروزه مهاجر/ کاظم علمداری / کاظم متولی / کامران زمانزاده / کامران طاهباز / کاوه داد / کاوه رضايی / کاوه مظفری / کتايون فراهانی / کتی حکی / کريم شمبياتی / کوروش جنت / کوروش خردمنش / کوهيار گودرزی / کيانوش سنجری / کيانوش ياسايی / کيوان صميمی / کيوان مهرگان / کيومرث حکيم / کيومرث کاويانی/ گلاله بهرامی / گلبانو حقيقت / گوهر بيات / گوهر تقوايی / گوهر شميرانی / گيتا طاهباز / گيتی پرويزی / گيلان نصيری / گيلدا فريد مجتهدی/ لادن کريمی / لقمان قديری / ليلا اصلان / ليلا توکلی / ليلا رحيمی بهمنی / ليلا شيرنژاد ايرانی / ليلا عسگری / ليلا ملاحی / ليلی فرهادپور / ليلی مظاهری / ليونا عيسی قليان/ مارال فرخی / مازيار سميعی / مانا طلوعی فر / مانی حکيم / مجتبی رزمی / مجيد تولايی / مجيد عبدالرحيم پور / مجيد ملکی / محبوبه بيات / محبوبه حسين زاده / محبوبه عباسقلی زاده / محبوبه ورمزيار / محبوبه کرمی / محبوبه محبی / محسن عامری / محمد استکی / محمد اسدی / محمد آشوری / محمد افراسيابی / محمد بهزادی / محمد رستمی / محمد مصطفوی / محمد معتمدی / محمد مهدی يوسفی / محمد مهديان / محمد ميلانی / محمد هادی شکرريز / محمدرضا سعادت نژاد / محمدرضا نظری / محمدصادق اصغری / محمدعلی مختاری / محمود ستوده / مرتضی تقی پور / مرتضی سجادی / مرتضی صادقی / مرجان نمازی / مرضيه بخشی زاده / مرضيه بهارستانی / مريم نظام / مريم شعبانی / مريم اسفاری / مريم افشار / مريم بهرمن / مريم بيدگلی / مريم پارسی / مريم حسين خواه / مريم رضايی / مريم سطوت / مريم ضياء / مريم مالک / مريم محمدی / مريم مختاري(حسين زاده) / مريم مصلی / مريم مظلوم پور / مريم ملک / مريم ميرزا / مريم کسايی / مريم ياسمين / مريم يوسفی / مژگان پيرزاده / مژگان تقی نيا / مژگان جعفريان / مژگان ملکيان / مستوره برادران نصيری / مسعود شکوری / مصطفی تنها / مصطفی رضيئی / معصومه رحيمی / معصومه لقمانی / مليحه رزازان / مليحه محمدی / منصور حيات غيبی / منصوره شجاعی / منصوره فتوره چی / منوچهر فاضل / مهتاب مقيمی / مهدی آدينه سردار / مهدی افشار نيك / مهدی احمدی ديبا / مهدی خان بابا تهرانی / مهدی زارع / مهدی صفاريان / مهدی فتاپور / مهدی مجتهدی / مهدی محسنی / مهدی مومنی / مهدی يوسفی / مهديه پورشاد / مهراد درويش پور / مهران حمزه ای / مهرانگيز کار / مهرداد بزرگ / مهرداد درويش پور / مهرداد شهلايی / مهرداد ملکی / مهرنوش اعتمادی / مهرو ملالی / مهسا جزينی / مهسا ملالی / مهشيد راستی / مهلا آليان / مهناز بديهيان / مهناز مهرابی / مهين اسرانی / مهين امامی / مهين سليم خان / مهين علی بابايی / مهين گرجی / مونا محمدزاده / ميترا ترابی / ميترا روشن / ميترا شجاعی / ميرا قربانی فر / ميرمحمد يگانلی / مينا پورآقايی / مينا ربيعی / مينا نقش نژاد / مينا کشاورز / ميهن اميدوار/ نادر حاجی محسن / نادر کهن / نادراحمدزاده / نازلی نمازی / نازلی فرخی / نازنين فرزانجو / نازنين کاظمی / ناهيد جعفری / ناهيد خيرابی / ناهيد موسوی / ناهيد ميرحاج / ناهيد کشاورز / نجمه رسيدی / ندا جعفريان / ندا جلايی / نرگس جودكی / نرگس سرداری / نرگس طيبات / نرگس محمدی / نسرين افضلی / نسرين چنگيزيان / نسرين ستوده / نسيم سرابندی / نغمه صحراگرد / نفيسه محمدی / نگار آزموده / نگار انسان / نگار مرتضوی / نوشابه اميری / نوشين احمدی خراسانی / نوشين جعفری / نوشين کشاورزنيا / نيره توحيدی / نيلوفر انسان / نيلوفر بيضايی / نيلوفر گلکار / نيلوفر مهديان / نيلوفر نادريان / نيلوفر کشميری / نيما قاسمی / نينا مرتضوی / نيوشا درخشان / نيکان روستايی/ وجيهه مقدم / وحيد بهمنيان / وحيده مولوی / وهاب انصاری / ويدا بيگلری / ويدا حاجبی / ويدا محمدخانی/ هاجر سعيدی نژاد / هاله اگنج / هاله سلحشور / هانا دارابی / هانی باکر / هانيه سليمی / هدا امينيان / هدی کيانی راد / هديه بليغ / هژير پلاسچی / هما خداوردی / هما مداح / همايون نامی / هنگامه شهيدی/ ياسمن دادور / ياسمين داداشی / ياسی ميهماندوست / ياشار گرمستانی / ياور خسروشاهی / يوسف رشوندی سرداری / يوسف صفاری.

اسامی حاميان اين بيانيه به ترتيب حروف الفبا (با نام کوچک):

آبتين رسوليان / آرش رسوليان / آليس آواکميان / آناهيد آواگميان / آنيتا ملک / اسماعيل مولودی / افروز بحرائی / الهام رفيع زاده / امير حسين اعتمادی / اميرعباس نخعی / امين احمديان / انوشه ضرغام / بهمن امير حسينی / بهمن امينی / بهناز علی پور / بيتا جمال پور / پويا نعيمی / ترانه روستا / تينا افشاری / جعفر رسولی / حسين باقرزاده / حميدرضا حسينی / حنيف يزدانی / حوريه خسروشاهی / خسرو جاهد / دامون گلريز / سارا بيگ محمدی / سپهر شکوهی / سحر ابوالنصر / سهيلا جوادزاده / سيمين دها / سيمين نصيری / شهناز علی پور / شيرين ناجی / صبا شکوهی / طاهره خسروشاهی / علی دادرس / علی قائدی / علی نيکونسبتی / علی وفقی / فاطمه مقدمی فر / فربد توکلی / فرزانه موثق نژاد / فرشته مولوی / فرهاد مراديان / فريده خسروشاهی / کيانا اردستانی / گلاله محمدی / ليلا انصار / ليلا عرب فشاپويه / مجتبی باستانی / محمد جواد خردمند / محمد هاشمی / محمد کريمی کاشانی / مرضيه سپيدبار / مريم خيابانی/ مريم خسروشاهی / مريم کاشی / مسعود بهنود / معصومه آموزگار / منيره برادران / مهدی عربشاهی / مهناز ايرانی / مير سام لطفی زاده / مينا مالکی / ناهيد جباری / نجمه نجدی / نرگس خسروشاهی / نيلوفر دهنی/ نيما مولانی / ويدا تقدس / هادی فرنود / هادی ناصری / هاسميک يوسفی آزادخان / هايده توکلی / هايده مغيثی / هژبر عصاره / ياسر بهرامی / ياسمن تورنگ.