ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

فارگليسی
موريانه ای که
به جان زبان
فارسی افتاده!
مرتضی كاخی

 
 
 
 

 

اگر برای ورود الفبای لاتين به خط فارسی راه حلی پيدا نكنيم، الفبای لاتين در خط فارسی ايجاد ضايعه خواهد کرد.

يكی از وسايل ارتباطی در جهان امروز،اينترنت است؛ اگر راهی برای مقابله با  استفاده از الفبای لاتين به‌جای الفبای فارسی نيابيم، ضايعه‌ای بسيار بزرگ‌تر از آن‌چه ‌كه بر سر زبان ترك‌ها آمد، يعنی از بين رفتن تمدن مكتوب آن‌ها، بر سر ربان فارسی خواهد آمد.

نکته دوم رواج واژه های لاتين در فارسی است. درست است كه ورود برخی واژه‌ها از زبان بيگانه به زبان ديگر، موجب قوی شدن آن زبان می‌شود، اما زمانی كه ورود واژه‌های بيگانه به سيل تبديل شود، زبان از بين خواهد رفت.

ناكارآمدی بخش ايجاد واژه‌ معادل برای كلمات بيگانه، كه به‌صورت سيل به زبان فارسی وارد می‌شوند، دليلی بر اين نيست كه زبان فارسی، قابليت اين كار، يعنی واژه‌سازی و ايجاد جای‌گزين برای واژه‌های بيگانه را ندارد.