جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ناگفته های جنگ دوم
4 ميليون سند محرمانه
از بايگانی مسکو خارج شد
 
 
 
 

 

 چهار ميليون سند محرمانه جنگ دوم جهانی که تاکنون جزو اسناد طبقه بندی شده اتحاد شوروی و سپس روسيه بود، از اين حالت خارج شده و امکان دست يابی به آن فراهم شد.

اين اسناد قرار است منتشر شود و با انتشار آنها آمار دقيق تلفات اتحاد شوروی در جنگ دوم مشخص خواهد شد. تا به حال رقم26 ميليون و 600 هزار تن بعنوان تلفات اتحاد شوروی درجنگ دوم ثبت بوده است. از اين شمار هشت ميليون و ششصد هزار تن در لباس ارتش سرخ کشته شده اند  و در ليست کشته شدگان جنگ ميهنی ثبت اند.