ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

عقب نشينی بی سر و صدا
فرو نشستن تب
بگير و ببرهای خيابانی
اوباش ترياکی و اراذل هروئينی خطرناک تر از اعضای القاعده نبودند که بی سر و صدا دستگير شدند و نيازی به نمايش های خيابانی نبود. همه ماجرای اخير مقابله با بدحجابی و اوباش و اراذل مانور اشغال نظامی شهرها، سرکوب نيروی ذخيره کودتا و يا شورش غير قابل کنترل و زهرچشم گرفتن از زنان و دانشجويان، کارگران و معلمان بود.

تهران- سيامک زند

 
 
 
 
 

 

گرد و غبار طرح مبارزه با بدحجابی و اراذل اوباش فرو نشسته است. هدف از اين طرح برای همه بخوبی مشخص شده است. در حال حاضر حکومت در هر زمان که اراده کند، بهانه لازم برای تسخير نظامی هر چه بيشتر شهرها را در دست دارد. برای همين بود که می گفتند اين طرح تا ابد ادامه دارد. حالا جوانی به خودی خود جرم محسوب می شود. در واقع شهرها در زمان آغاز مبارزه با بدحجابی و اراذل اوباش نبود که توسط نظامی ها تسخير شد، بلکه اين کار به مدت 2 سال زمان برد و در طرح ارتقای امنيت اجتماعی اين تسخير به صورت علنی توسط رسانه های داخل اعلام شد. ابتدا پليس پارک، بعد پليس کوهستان و بعد  کيوسک های پليس، سپس نيروهای پياده و بعد  گشت های ارشاد و ماشين های پليس هم که از ابتدا بودند و جديدا هم نيروهای موتوری و نقابدار که آدم را ياد نيروهای پرنس چارلز در کارتون رابين هود می اندازند اضافه شده است.

فرمانده نيروی انتظامی کاری کرده است که اگر نيروهای پليس برگردند سر جای خود مردم از او تشکر می کنند و اگر هم بريزند به خيابان برای آزار و اذيت مردم کسی نمی توانند چيزی بگويد، زيرا به اين کار پوشش قانونی و ابدی داده اند. مثلا برخورد اوباشانه خودشان با اراذل اوباش را اينطور توجيه می کنند که ما برای امنيت شما اين کار را می کنيم. در صورتی که اين نيروهای نقاب دار فقط بدنبال فرزندان شعبان بی مخ هستند و با فرزندان عبد خدايی کاری ندارند. بنظر من حکومت فقط به اين دليل وحشيانه با اراذل و اوباش برخورد کرد که از اينها ميتوان به راحتی برای کودتاها استفاده کرد و رژيم هم می خواهد چنان زهر چشمی از اينها بگيرد که خيال چنين کارهايی همانند پدرشان شعبان به سرشان نزند. به همين دليل هم ساعت 2 نيمه شب می ريختند به خانه های آنها و مخصوصا مردم کوچه و ساکنان محل را بيدار می کردند تا قدرت نيروی نظامی را ببينند. درحالی که اگر هدف فقط امنيت مردم بود با دستگيری و بردن اوباش به بازداشتگاه اين هدف تامين شده بود. اراذل و اوباشی که اغلبشان ترياکی و هروئينی هم هستند از القاعده ای ها که خطرناک تر نيستند. اما ميدانيم که آنها را يواشکی گرفتند و بردند زندان. درباره حجاب هم اگر يک کسی رابطه آن را با موتور سوارهای نيروی انتظامی توضيح بدهيد ممنونش می شوم.