ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بيانيه کانون نويسندگان ايران
سرکوب کارگران، معلمان
و دانشجويان را خاتمه بدهيد

 
 
 
 
 

 

کانون نويسندگان ايران، پيرامون رويدادهای اخير دانشگاه ها و سرکوب دانشجويان بيانيه ای صادر کرد. در اين بيانيه آمده است:

 

موج تازه‌ای از سرکوبِ جنبش دانشجويی که قربانيان اصلی آن‌ دانشجويان مستقل‌اند، در دانشگاه‌ها به راه افتاده‌است. پخش نشرياتِ جعلی و مشکوک به نام دانشجويان و به دنبال آن پرونده سازی‌های سنگين و نگران کننده، بخشی از اين جريان است. حذف و اخراج استادانِ مستقل، احضار هر روزه دانشجويان به کميته‌های انضباطی، جلوگيری از تحصيل قبول شدگان امتحانات ورودی بدون هيچ‌گونه توجيه، بستن فضای دانشگاه‌ها و تبديل محيط‌های دانشگاهی به جولانگاه مزدوران ضدِ دانشجو، به قصد ارعاب و ارهاب و فراهم کردن دستاويزهايی برای تشکيل پرونده و تعقيب دانشجويان، از نمودهای ديگر اين موج تازه است.

از سوی ديگر، سرکوب جنبش کارگری و اخراج‌های کارگری هم‌چنان ادامه دارد. کانون نويسندگان ايران ضمن محکوم کردن تعرض­های اخير، خواهان آزادی فوری همه زندانيان سياسی، به ويژه دانشجويان، کارگران و معلمانِ دربند، توقفِ اين موج جديد تعقيب و سرکوب و تمکين حکومت کنندگان به خواسته‌های بر حق مردم است.