جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اشارات نخست وزيرعراق، ايران را  
بعنوان حامی وطراح کودتا تداعی می کند
کشف و سرکوب
کودتای نظامی درعراق
 
 
 
 

 

دولت عراق اعلام داشت که يک کودتای ضد دولتی را کشف و خنثی کرده است. نخست وزير اين کشور"مالکی" مدعی شد که سرنخ های کودتا در خارج از عراق بوده و کودتاچيان با دستگاه های اطلاعاتی خارجی در تماس بوده اند.
نخست وزير عراق بطور مستقيم از هيچ کشوری نام نبرد، اما با توجه به اينکه اشاره او نمی‌تواند متوجه امريکا و انگليس و کشورهای محور و اشغال کننده عراق باشد، اتهامات او تنها می تواند شامل حال ايران، سوريه و عربستان سعودی باشد. از اين سه، سوريه رفتاری بسيار محتاطانه در ماه های اخير داشته و عمدتا متوجه رويدادهای لبنان در همسايگی خود است. مناسبات با عربستان سعودی نيز به گونه ايست که بعيد بنظر می رسد اين کشور توان و يا انگيزه يک کودتا در عراق اشغال شده داشته باشد. نخست وزير عراق نيز نمی تواند بدون همآهنگی با امريکائی ها کودتا خنثی کند و يا انگشت اشاره به سمت همسايگان خود بلند کند. بنابراين شواهد، اشاره نخست وزير عراق تنها می تواند شامل حال ايران و سفرهای اخير و مکرر آيت الله حکيم به تهران باشد که به بهانه درمان سرطان انجام می شود و نيروهای مسلح وابسته به مقتدا صدر و در واقع وابسته و يا آموزش ديده در سپاه پاسداران.
با آنکه می توان در انتظار اخبار ديگری در اين ارتباط ماند تا مستند به آنها منظور نخست وزير عراق را درک کرد، اما همزمان با اين ادعا، عملياتی در جنوب عراق طی سه روز گذشته انجام شده که تائيد کننده حدس و گمان طرح شده در بالاست. بموجب اين عمليات ارتش های امريکا و انگليس به کمک نيروهای نظامی دولت عراق ناگهان به مراکزی يورش برده اند که بموجب اخبار انتشار يافته کانون های ارتباط با ايران بوده اند و از طريق آنها سلاح و مهمات به عراق منتقل می شده است. حتی از تلفات و دستگيری های پر شمار درجريان اين عمليات گزارش شده است. پيش از اين حملات و پيش از ادعای دولت عراق مبنی بر کشف و خنثی سازی يک کودتای تحت پشتيبانی دستگاه های اطلاعاتی خارج از عراق، بموجب گزارش هائی که منتشر شده ( از جمله در تحليل اخير سيمور هرش) طی دو هفته اخير صدها ايرانی در عراق يا بازداشت شده اند و يا تحت تعقيب و بازپرسی قرار گرفته اند. حتی سه ديپلمات جمهوری اسلامی ابتدا توسط نيروهای ارتش عراق و سپس ارتش امريکا دستگير و بازجوئی شدند.
همين شواهد خود نشان دهنده سمت وجهتی است که نخست وزير عراق به آن بعنوان کانون هدايت کننده يک کودتای خنثی شده درعراق اشاره کرده است.