ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

از کم عقلی، تا بد حجابی
جميله كديور

 
 
 
 
 

مکتوب:قرارست از اول ارديبهشت ماه طرح برخورد با بدحجابی در پايتخت اجرا شود.
همه ساله با گرم شدن هوا طرح های ضربتی و مقطعی مسئولين سياسی-انتظامی به برخورد با بدحجابی معطوف می شود و اين دور باطل بدون ارزيابی آثار و پيامدهای حاصله در سالهای گذشته، همچنان به عنوان تنها راهکار پيشنهادی با پديده رو به گسترش بدحجابی تلقی می شود.
سالها از تصويب قانون اجباری شدن حجاب در ايران می گذرد.و حکايت همچنان باقی ست...
دولت موفق نشده با کوچک شدن روسری ها، کوتاه،بدن نما و تنگ شدن مانتوها و تغيير رنگ آنها و مصاديق مختلف بدحجابی، شل حجابی و اخيرا کمی تا حدودی بی حجابی مقابله نمايد.
...
نگاهی به واقعيات پيرامون و رشد و گسترش پديده بدحجابی يا شل حجابی خصوصا دررابطه با جوانان که همه پرورش يافته همين نظام، در مدارس و دانشگاههای بعد از انقلاب و متاثر از رسانه های انحصاری صوتی تصويری جمهوری اسلامی اند، نمايانگر آنست که سياست پيش گرفته شده از سوی حکومت در جهت تعميق باورهای دينی و حاکميت ارزش های اسلامی و به طور خاص پوشش زنان و دختران، نه فقط توفيق چندانی نداشته، بلکه بر اساس تجربيات گذشته، شکست خورده است.
...

برخلاف گفته رييس پليس پايتخت که در صددست از اول ارديبهشت با شيوه های مختلف ارشادی-آموزشی، انتظامی و قضايی به مقابله با ناامنی ناشی از امر بدحجابی برود، تجربه سالهای اخير عدم توفيق اين شيوه ها را نشان داده است. بهترست که به فکر تجديد نظر در نوع نگرش ها و سياست های اعمالی گذشته برآمد.