ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  چفيه عربی
جنايت ايرانی
 
 
 
 

 

ابطحی ـ  يکی از اتهامات رضا خاتمی اين بود که در روزنامه ی مشارکت عکسی از سعيد عسگر، که سعيد حجاريان را ترور کرد با چفيه در روزنامه منتشر کرده و سپاه پاسداران و بسيج از مشارکت شکايت کرده بودند که اين عکس می خواسته القا کند که بسيج در ترور حجاريان نقش داشته است. رضا خاتمی در دادگاه گفت که ما عکس را جعل نکرده بوديم؛ تازه اطرافش کلی افراد ديگر با همان قيافه بودند که ما آن را حذف کرديم. بعد از دادگاه به رضا گفتم که بايد از سپاه تشکر می کردی که نسبت به اين که سعيد عسگر جزء بسيج معرفی شود، حساسيت نشان داده است. آن چه که جريانات حکومتی از خشونت آفرينان فاصله بگيرند به نفع کشور است و مردم ايران.