ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  الله کرم و حاج سعيد
رهبران حزب الله و انتحاريون
دراروپا مستقر می شوند
تدارک تشکيل ستادهای ضربه متقابل، برای روزهای پس از حمله به ايران
 
 
 
 

 

اخبار و تفسيرهای جديدی که در ارتباط با ادامه طرح های اتمی، حوادث منطقه و تدارک حمله به ايران منتشر شده، وقتی درکنار چند تصميم برون مرزی حاکميت قرار می گيرد، معنای مقابله با بدحجابی روزهای اخير را مشخص می کند. اين معنا چيزی نيست جز پليسی کردن شهرهای بزرگ و کنترل اوضاع به بهانه مقابله با کم حجابی، برای روزهائی که احتمالا مردم عليه جنگ و حمله به خيابان خواهند ريخت. از آنجا که حاکميت بدليل عزمی که بر سر ادامه سياست نظامی اش دارد، بيش از هر ارگان رسانه ای و مطبوعاتی داخل و خارج کشور از قطعی بودن حمله به ايران خبر دارد، پليسی شدن شهرها در روزهای اخير را نيز بايد بخشی از آمادگی حمله به ايران دانست.
اين آمادگی صرفا در داخل کشور نيست و تدارکاتی برای خارج از کشور نيز ديده شده که انتشار خبر چند انتصاب جديد پرده از آن برداشت.
"حسين الله کرم" از رهبران اصلی حزب الله با نام واقعی خود "محمد رضا يزدان‌پناه" با عنوان وابسته نظامی ايران در منطقه بالکان از ايران خارج شد و در «زاگرب» پايتخت کشور کرواسی استقرار يافت.
سعيد قاسمی با نام مستعار "حاج سعيد" مسئول واحد اطلاعات لشگر 27 محمدرسول‌الله در سال‌های جنگ نيز بعنوان وابسته نظامی از ايران خارج شده و يا بزودی خارج خواهد شد. حاج سعيد مبتکر تشکيل گروه های ترور انتحاری است که طی دو نشست و همايش از داوطلبين امضاء جمع می کرد. در آن زمان اين اقدام حاج سعيد بعنوان يک حرکت سر خود و خارج از اراده حاکميت در مطبوعات منتشر شد، اما اکنون با سمتی که برای وی در نظر گرفته شده معلوم می شود آن بنيانگذاری و طومار جمع کردن نيز حکومتی بوده است. حاج سعيد مبتکر تئوری «تشکيل هسته‌های مقاومت در قلب اروپا» است. با آنکه نام کشور محل ماموريت حاج سعيد اعلام نشده، اما گفته می شود او در يکی از کشورهای مهم اروپائی مستقرخواهد شد.
همين سازماندهی ها نيز نشان می دهد که حاکميت کنونی جمهوری اسلامی يقين دارد با حمله امريکا روبرو خواهد شد و به همين دليل پايگاه های مقابله از خارج را سازمان می دهد. ضمن آنکه نيروهای جايگزين، سرداران سوخته در جريان دستگيری های اربيل و همچنين ربوده شدن و يا پناهنده شده سردار عسگری در ترکيه را می کوشد جبران کند و برای شبکه ها و افراد سوخته جانشين پيدا کند.