جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ديدار نمايشی لاريجانی- سولانا
دعوت "رايس" از ج.ا برای آمدن به شرم الشيخ
بازی دو طرفه مذاکره
روی لبه تيغ تيز حمله نظامی
اتحاديه اروپا، راسا اقدام به اضافه کردن محدوديت های تازه به آخرين قطعنامه شورای امنيت کرد. برخی ناظران سياسی معتقدند اروپائی ها با اين فشارها سعی می کنند جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشينی کرده و جلوی بهانه امريکا برای حمله به ايران را بگيرند.

 
 
 
 

 

اعلام تشديد تحريم های اقتصادی و امنيتی جمهوری اسلامی از سوی اتحاديه اروپا، آنهم در آستانه مذاکرات علی لاريجانی دبير شورای امنيت ج.ا و همآهنگ کننده سياست خارجی اتحاديه اروپا "سولانا" که قرار است در ترکيه انجام شود، با اين تفسير خبرگزاری ها همراه شد:
هم ايران و هم اتحاديه اروپا می دانند که مذاکرات به هيچ نتيجه ای نمی رسد، اما هر دو سعی دارند با تاکيد بر ضرورت مذاکرات و حتی نشان دادن تمايل به حل مسئله اتمی ايران از طريق مذاکره افکار عمومی جهان را جلب خود کنند.
امريکا و اکنون اتحاديه اروپا که خود را در عمل با آن همآهنگ کرده است، می کوشند، پيش از قطعنامه جديد و سوم شورای امنيت به جهانيان نشان دهند که تا آخرين لحظه (قبل از اقدام نظامی) همه تلاش را برای مذاکره با ايران انجام دادند.
از هم اکنون حدس قريب به يقين زده می شود که قطعنامه سوم باحتمال با تاکيد بر بند 7 منشور سازمان ملل مبنی بر تحميل قطعنامه ها با استفاده از نيروی نظامی تصويب خواهد شد.
حاکميت جمهوری اسلامی نيز با آگاهی از همين مسئله می کوشد ميدان را خالی نکرده و خود را طرفدار مذاکره به جهانيان نشان دهد و به همين دليل بار ديگر لاريجانی به ديدار "سولانا" می رود، گرچه هر دو می دانند اين ديدار نيز دستآوردی نخواهد داشت و هر کدام از طرفين سعی می کنند نقشه طرف مقابل را خنثی کنند.
همين بازی زيرکانه سياسی، در ارتباط با کنفرانس "شرم الشيخ" پيرامون امنيت عراق دنبال می شود. به اشاره و خواست امريکا، وزرای خارجه اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل باضافه آلمان و حتی کانادا و دبير کل سازمان ملل نيز قرار است دراين کنفرانس حضور يابند، گرچه اسم آن "کنفرانس امنيت عراق با شرکت همسايگان عراق" است!
در اين کنفرانس قطعا مدارک و اسنادی مبنی بر دخالت های ايران در عراق را مستند به اعترافات سرداران دستگير شده در اربيل و ديگر مدارکی که دراختيار دارند روی ميز خواهند گذاشت. ترکيب حاضران در کنفرانس – اعضای اصلی شورای امنيت و دبيرکل سازمان ملل- با اين اسناد و مدارک برای تصويب قطعنامه آينده آماده خواهند شد و حاکميت جمهوری اسلامی نيز از اين ماجرا مطلع است. به همين دليل هم بر مسئله آزادی سرداران دستگير شده در اربيل و نوعی مصالحه بر سر اسنادی که بدست آمده تاکيد می کند و هم بر سر نرفتن به کنفرانس به بهانه گسترده شدن هيات های شرکت کننده.
دراين ميان وزير خارجه امريکا "رايس"، بسيار نرم و ملايم از جمهوری اسلامی خواسته است که خود را کنار نکشيده و به کنفرانس بيايد. اين دعوت به گونه ايست که رد آن از سوی جمهوری اسلامی با همان هدفی خدمت می کند که در بالا و در ارتباط با بازی دو طرفه مذاکرات به آن اشاره کرديم. يعنی نرفتن جمهوری اسلامی به شرم الشيخ به بی اعتنائی به امنيت عراق و بقول امريکائی ها ادامه مداخله انفجاری در عراق است و رفتن به کنفرانس نيز گذاشتن پا در چاله ای که می توان به چاه تبديل شود!