ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سيوند
سد را همه جا می توان زد
با آثار تاريخی ايران ستيز نکنيد
 
 
 
 

 

ابطحی ـ  چند روز پيش يک خبرنگار باذوق از من پرسيد که اگر قرار باشد عليه فيلم ۳۰۰ بنويسی يا عليه آب گيری سيوند، کدام يک را انتخاب می کنی؟ بی ترديد گفتم عليه آب گيری سد سيوند. در دانشگاه مشهد گفتند که سد در دوران آقای خاتمی ساخته شده، گفتم خود آقای خاتمی هم حتماً بر اين باور است که ايران مهم تر از دولت خاتمی و احمدی نژاد است. بعد خاطراتم را از دولت گفتم که چه قدر آقای خاتمی وقتی صحبت ساخت اين سد شد، در مورد مسأله ی آثار باستانی و پاسارگاد حساسيت نشان می داد که آقای بی طرف گزارش هايی از کارشناسان می داد که سد برای آثار باستانی پاسارگاد مشکلی ايجاد نمی کند. تظاهرات و مقاله نويسی و حساسيت نشان دادن به تاريخ ايران که در فضای رعب آور فعلی توسط جوانان و ايران دوستان شکل می گيرد، از مهم ترين قله های افتخار است که در تاريخ ايران می ماند. من نمی دانم واقعاً آيا آب گيری اين سد به پاسارگاد لطمه می زند يا نه. می دانم اخيراً گروهی از يونسکو آمده بودند و کارشناسانه در اين مورد بررسی کرده اند. بايد اصرار کرد نظريه ی آنان منتشر شود.

صبح امروز آقای بی طرف وزير سابق نيرو را ديدم. جمع ديگری از دوستان هم بودند. همه به نحوی بی رحمانه به او حمله کرديم که چرا امروز در کيهان مصاحبه کرده و گفته آب گيری سد سيوند اشکالی ندارد و نبايد تسليم جوسازی شد؟ وقتی سر و صداها خوابيد آقا حبيب بی طرف گفت اين ها سوء استفاده کرده اند، بخش های مهمی از مصاحبه را منتشر ننموده اند. می گفت توضيح داده ام که ما در آغاز عملياتی کردن ساخت سد گروه بزرگی از کارشناسان را مأمور کرديم تا آنان نظر بدهند و نظر کارشناسی آن ها اين بود که سد به پاسارگاد آسيب نمی رساند. ما شوخی کرديم که لابد از ترس آقای خاتمی بود. چون آن روزها خيلی آقای خاتمی در دولت و غير دولت حساسيت نشان می داد. اتفاقاً آقای خاتمی هم در ادامه آمد. بحث سيوند شد. بی آن که در جريان صحبت های ما و مصاحبه ی بی طرف باشد، حرف ها و حساسيت های آن روزهايش در دولت را گفت. گزارشی از سايت ها، وبلاگ ها، خبرهای خبرگزاری ها و مهم تر تحرکات دانشجويی در حمايت از پاسارگاد که به نوعی حمايت از هويت فرهنگی ايرانيان است، دادم. همه و به خصوص آقای خاتمی از اين ايران دوستی احساس غرور می کنيم. امروز هم به نظر می رسد که بايد کارشناسان واقعی نظر بدهند. اگر سيوند به آثار باستانی پاسارگاد آسيب می رساند، بايد آب گيری متوقف شود. سد را می توان همه جا زد ولی تاريخ و هويت کشور را نمی توان بازسازی کرد.