ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اول ماه مه
کارگران ايران، چند گام جلوتر
از مدعيان دفاع از کارگران
روزبه فقيهي

 
 
 
 
 

چند روز بيشتر به اول ماه می (روز جهانی کارگر) باقی نمانده است . ۱۱ و ۱۲ ارديبهشت هر ساله دو روز متوالی بوده اند !!! اما آن چه که امسال اين قرابت را هيجان انگيز می کند اوج گيری مبارزات معلمان و سلسله تجمعات و تحصن های آن ها در ارديبهشت ماه - بنا به اعلام کانون های صنفی - از يک سو و تشکيل "شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری" و تصميم بر برگزاری مستقل مراسم روز جهانی کارگر بدور از اختلاف نظر های کميته ها و فعالين کارگری از سوی ديگر است . البته در سال های گذشته نيز مراسم مستقلی به صورت جدا از هم و بيشتر در مکان های غير عمومی توسط تشکل ها و فعالين کارگری برگزار شده بود که بارز ترين آن تجمع در مقابل اداره ی کار شرق تهران در حمايت از کارگران شرکت واحد در سال گذشته بود . 

اما مراسمی که نبايد از آن غفلت کرد مراسمی است که هر ساله توسط خانه ی کارگر به منظور بهره برداری حاکميت برگزار می شود . اما در دو سال گذشته کنترل آن به طور کامل در اختيار توده ی کارگران حاضر در مراسم درآمده است و کارگران با بلند کردن پلاکارد های مستقل و بر آوردن فرياد برابری طلبی مطالبات بر حق خود را مطرح کرده اند . اين مراسم در سال گذشته به طوری بود که برخی از فعالين کارگری بر جلو تر بودن توده ی کارگران از پيشروان کارگری تاکيد کردند . به نظر نگارنده اين مراسم از سوی پيشروان کارگری نبايد کم اهميت انگاشته شود و بايد تدابيری در جهت راديکاليزه کردن مطالبات و جهت دهی به مراسم انديشيده شود .

زمان و نحوه ی تجمعات معلمان در ارديبهشت ماه در بيانيه ی کانون های صنفی در ۱۰ فروردين ماه اعلام شد و مشخص شد که معلمان در روز ۱۲ ارديبهشت ماه در برابر وزارت آموزش و پرورش و در ۱۸ ارديبهشت مقابل مجلس تجمع خواهند داشت .

در حال حاضر با توجه به روند مبارزاتی معلمان امکان ايجاد رابطه بين فعالين و کميته های کارگری با فعالين صنفی حقوق معلمان حداقل تا روز جهانی کارگر و روز معلم وجود نخواهد داشت . اما با توجه به اوج گيری جنبش مبارزاتی کارگران ومزد بگيران و نزديکی مراسم معلمان و کارگران با يکديگر از نظر زمانی اين ضرورت وجود دارد که فعالين کارگری و دانشجويان در تجمعات آتی معلمان حضور پيدا کنند و زمينه را برای پيوند خوردن مبارزات معلمان با کارگران ايجاد کنند .