ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حراست و کميته انضباطی
دست های دراز سپاه و وزارت اطلاعات
 در تمام ادارات، کارخانه ها، دانشگاه ها و موسسات
موج دوباره، توقيف نشريات دانشجوئی
 
 
 
 

 

دو نشريه‌ ديگر دانشجويی با نامه های «سحر» و «باران» که از سوی دانشجويان دانشگاه اميركبير منتشر می شد توقيف شدند. اين توقيف نيز "توقيف موقت" اعلام شده است، اما هم اهل مطبوعات خارج از دانشگاه و هم دانشجويان روزنامه نويس در داخل دانشگاه ها می دانند که معنای اين "موقت" در ادامه مقابله با مطبوعات "دائم" است.

توقيف زنجيره ای مطبوعات دانشجوئی، ادامه تعطيل انجمن ها و جلوگيری از فعاليت های سياسی و فرهنگی دانشجويان سراسر کشور است و پيوند دارد به يورش به آنچه که از دوران اصلاحات باقی مانده بود.

مسئولين انتشار اين دو نشريه به کميته انضباطی (امنيتی) مستقر در دانشگاه فراخوانده شدند. همچنين مديرمسئول نشريه‌ دانشجويی «تنفس 84 » نيز به دليل شرکت در اعتصاب غذای دانشگاه امير کبير و انتشار خبر آن به كميته‌ انضباطي(امنيتی) احضار شد.

کميته های انضباطی، درکنار "حراست" ها که شعبان وزارت اطلاعات تمام ادارات و دانشگاه ها و موسسات و کارخانه ها هستند، در دانشگاه ها برپا شده اند و گردانندگان آنها اغلب وابستگان بسيج اند.