ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

زنان طرفدار برابری
اين بار به حکم قضائی
به زندان اوين باز می گردند!
نوبت به نوشين احمدی خراسانی و پروين اردلان رسيد

 
 
 
 

 

طرح زمين گير کردن و متوقف ساختن جنبش برابری خواهی زنان ايران که با دستگيری های نوبتی فعالان اين جنبش طی يکسال گذشته دنبال شده بود، اکنون با محاکمه دستگير شدگان نوبتی و محکوم ساختن آنها به زندان وارد مرحله تازه ای شده است. اين محاکمات براساس پرونده هائی سرهم بندی شده که در زندان برای دستگير شدگان تنظيم شده بود. زندانيان را با وثيقه های سنگين و با هدف فرو خواباندن هيجان عمومی و بازتاب های جهانی و داخلی، پس از چند روز و چند هفته قر و قميش آزاد کردند و اکنون همه آنها را بتدريج محاکمه کرده و بصورت قانونی (!) به همانجائی می خواهند بازگرداندند که از آنجا آزادشان کرده بودند: اوين

آخرين خبر دراين ارتباط روز گذشته منتشر شد. بموجب اين خبر، شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، نوشين احمدی خراسانی و پروين اردلان از زنان تجمع‌‏کننده در ميدان هفت‌‏تير تهران در 22 خرداد 1385 را به سه سال حبس که دو سال و نيم آن به حالت تعليق درمی‌‏آيد، محکوم کرد.

نسرين ستوده، وکيل اين دو گفت: نوشين احمدی خراسانی و پروين اردلان به جرم «تبانی و اجتماع جهت برهم زدن امنيت کشور» به 3 سال حبس محکوم شدند که دو سال و نيم آن به مدت پنج سال به حالت تعليق در‌‏می‌‏آيد و شش ماه ديگر از نوع تعزيری و لازم‌‏الاجرا است.