جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

فيلم آخرين انفجارهای پر تلفات در کربلا
شيعه و سنی کشته می شوند
تا جنگ مذهبی آغاز شود!

فيلم را ببينيد!

 
 
 
 

کربلا طی روزهای گذشته دستخوش چند انفجار مهيب شده و شمار زيادی از مردم که عمدتا زن و کودک بوده اند دراين انفجارها کشته شده اند. اين انفجارها در فاصله کمی از دو حرم امام حسين و ابوالفضل روی داده و بی شک انگيزه اصلی تشديد خصومت های خونين ميان سنی ها و شيعيان عراق است. اين که القاعده به چنين جنايتی دست زده و يا دست امريکا و اسرائيل در آن فعال بوده يا نه، همانقدر اهميت دارد که انگيزه اين جنايات. انگيزه اين جنايات شعله ور سازی جنگ شيعه و سنی در منطقه است و هدف اصلی ايران. کشوری که حاکميت آن به حق يا ناحق بعنوان حامی و حتی سازمانده برخی انفجارها و ترورها عليه سنی ها تبليغ شده است.
بدنبال انفجارهای هول انگيز کربلا، ارتش امريکا کنسولگری جمهوری اسلامی در اين شهر را محاصره کرد تا امنيت آن را حفظ کند! ساختمان کنسولگری در خيابان قبله در 500 متری مرقد امام حسين واقع است.
دولت عراق در پاسخ به سئوال مقامات سفارت جمهوری اسلامی در بغداد گفته اند که هدف محاصره کنسولگری توسط امريکائی ها جلوگيری از حمله مردم خشمگين عراق به اين کنسولگری است.