ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

روز کارگر- يک گام به جلو
از بيابان های اطراف تهران
تا قلب تهران بزرگ "امجديد"

 
 
 
 

 

مراسم در ورزشگاه امجديه(شيرودی) در ساعت 9 صبح آغاز شد.  هزاران کارگر از تشکل های مستقل کارگری بتدريج خود را به اين ورزشگاه رساندند. پيش از هر تفسيری پيرامون مراسم امسال روز جهانی کارگر، اگر اين دستآورد جنبش کارگری چه از موضع چپ روی و چه راست روی ديده نشود به بيراهه رفته اند. اين که اين جنبش توانست پس از چند هفته بحث و مشاجره و مراجعه رسمی، سرانجام به وزارت کار، وزارت کشور و ارگان های امنيتی و انتظامی برگزاری اين روز را در قلب تهران – بجای بيابان های اطراف تهران- و در استاديوم امجديد تحميل کند. مراسم رسمی – ساعت 10 و نيم- و کوتاه را خانه کارگر هدايت کرد و بدنبال آن نيروی انتظامی سعی در تحميل پايان مراسم به شرکت کنندگان کرد که ناکام ماند و اين تجمع به تظاهرات ختم شده و به خيابان های اطراف امجديه کشيده شد. کارگران به سمت ميدان هفت تير حرکت کردند اما نيروی انتظامی و ضد شورش راه های ارتباطی به اين ميدان را بسته و در نتيجه تظاهرات حوالی ساعت 11 صبح خاتمه يافت. گزارش های متفاوتی درباره دستگيری های اين تظاهرات منتشر شده که رقم 10 تن در اغلب آنها ثابت است. اين دستگيری های عمدتا درخيابان مفتح انجام شده است.

آذربايجان

از آذربايجان شرقی گزارش کوتاهی در باره مراسم روز جهانی کارگر رسيده است که عينا منتشر می کنيم:

 

استانداری آذربايجان شرقی در اطلاعيه ای دستور داد به تمام کارگران را سه شيفته اضافه کاری بدهند تا آنها نتوانند در مراسم روز کارگر شرکت کنند.