ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پاسخ فرمانده نيروی انتظامی به روحانيون مخالف جنجال مقابله با بد حجابي
فرهنگ کشور، 16 سال
به حال خود رها شده بود
 
 
 
 

 

فرمانده نيروی انتظامی سردار "اسماعيل احمدی مقدم" که اخيرا مشاور رئيس جمهوری نيز شده است،  در جمع طلاب و فضلای مدرسه علميه معصوميه قم، کاسه داغ تر از آش شده و پس از دندان نشان دادن به روحانيون مخالف بگير و ببندهای اخير به بهانه بد حجابی گفت: 

"در شرايط كنونی افرادی برای تضعيف، تحقير و تهديد نيروی انتظامی وارد صحنه شده اند، ولی هرگز حرف آنها تاثيرگذار نخواهد بود.  ما با شناخت تهديدها و فرصتها و با آگاهی و بينش كافی طرح مقابله با بدحجابی را در كشور اجراء كرديم و از امنيت اخلاقی جامعه مراقبت خواهيم كرد. متاسفانه كسانی كه لباس دينی بر تن دارند ، برای اينكه آرای همه جناح های سياسی را با خود داشته باشند، از طرح نيروی انتظامی حمايت نمی‌كنند. اين افراد به خاطر اينكه منافع سياسی خود را در خطر می‌بينند ،حاضر نيستند در اين راه ( مقابله بابدحجابی) هزينه كنند. در طول ۱۶سال گذشته فرهنگ كشور را به حال خود رها كردند و آن را بدون مقدمه به علما، مساجد و مدارس واگذار نمودند.  آنها بدون اينكه به تربيت دانش‌آموزان فكر كنند دنبال ساخت مدارس بودند و مهم نبود كه دانش‌آموزان چگونه تربيت می شوند.