ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نامه سرگشاده چهار سنديکا
به وزير کار دولت احمدی نژاد
 
 
 
 

 

همزمان با روز جهانی کارگر، چهار تشکل مهم کارگری ايران در نامه ای خطاب به وزير کار خواستار تصويب حداقل دستمزد کارگران و ايجاد فرصت های شغلی شدند.

اين نامه سرگشاده توسط سنديکاهای کارگری فلزکار ومکانيک، خياط، کفاش، نقاش، سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی، انجمن فرهنگی کارگران و کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری امضا شده است .

در همين نامه از وزير کار خواسته شده تا ايجاد تشکل های صنفی، فعاليت های سنديکايی و اتحاديه به رسميت شناخته شوند .

درباره حداقل دستمزد نيز در نامه آمده است: «دراسفند ماه ۱۳۸۵ مانند سال های گذشته مبلغی به عنوان حداقل دستمزد و نيز افزايش ساير سطوح دستمزدی تصويب و اعلام شد که به هيچ وجه يک زندگی حداقلی را هم برای کارگران تامين نمی کند. ما مصراَ خواستاريم هر چه زودتر مصوبه مذکور اصلاح شده و ميزان حداقل دستمزد کارگران به نحوی تعيين گردد که کفاف زندگی يک خانواده کارگری را مطابق با شان و کرامت انسانی تامين نمايد. کارکردن و برخورداری از يک زندگی انسانی حق طبيعی همه افراد بشر است و درشرايطی که بيش از چهار ميليون نفر از نيروی کار جامعه ما بيکار و فاقد شغل هستند مصراَ خواستار ايجاد فرصت های شغلی مناسب و امکان اشتغال به کار برای همه کارگران بيکار و جويندگان کار و نيز برقراری حمايت های همه جانبه وتامين اجتماعی مناسب برای همه بيکاران هستيم. خصوصی سازی و گسترش قراردادهای موقت نيز خطری برای امنيت شغلی کارگران است.