ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دروغ جمعه
دردهان جنتی
سيامک زند

 
 
 
 
 

همانند گذشته، اقای جنتی ديروز امام جمعه تهران بود و تريبون نماز جمعه دستش و اظهار فضل تا بخواهيد. آن حرف هايی که هميشه زده می شود و برای اينست که مردم دلخوش کنند و همه هم می دانيم نيازی به گفتن ندارد، ولی باز هم مثل هميشه حرف هايش جوری است که اگر آدم راجع به آن ننويسد نامردی است . ايشان فرمودند : اين طرح ارتقای امنيت اجتماعی برای گرفتن کسانی است که می روند به دخترها تجاوز می کنند و بعد هم فيلم می گيرند. ما می خواهيم قاچاقچيان را بگيريم. ما می خواهيم کسانی را که قمه می کشند بگيريم.
کسی نيست به آقای جنتی بگويد که ورود اين همه پليس به سطح شهر برای گرفتن اين گروه هايی که ذکر می کنيد همانند ورود يک ماشين پليس به يک کوچه بن بست با آژير روشن است که دزد ها با ديدن چراغ و آژير از دور متوجه نزديک بودن پليس می شوند و فرار می کنند. هر کر و لال و کوری می داند که قاچاقچی و کسانی که به دخترها تجاوز می کنند و فيلم می گيرند که در جلوی پاساژ ها پيداشان نمی شود که شما اين همه پليس را در جلوی درب پاساژ های شهر ها مستقر کرده ايد. هر کسی می داند که اين باندهايی که شما می فرمائيد، در خيابان دست به اين کارها نمی زنند که شما نيروهای موتوری فرستاده ايد در خيابان که اگر يک وقت اين باندها را ديديد و آنها شروع کردند به تجاوز به دختر ها شما آنها را بگيريد. اجرای اين طرح برای گرفتن باندهايی که اقای جنتی ذکر می کنند مثل جستجوی خانه به خانه بدنبال يک کيف قاپ است . جسارتا، درک و شعور من می گويد که برای دستگيری چنين باندهايی بايد از وزارت اطلاعات استفاده شود. چطور شد که آن عقاب های تيز پروازی که منصور اسانلو را می دزدند و همسر احمد باطبی را می گيرند و اعتراضات معلمان و کارگران را سرکوب می کنند برای دستگيری اين باندها بی دست و پا هستند و از آنها درخواستی نمی شود؟