ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شرم الشيخ
حاکميت
نه می شنود
نه می بيند!

 
 
 
 

 

جزئيات آنچه در شرم الشيخ گذشت و تصميماتی که در آن گرفته شد هنوز بصورت رسمی منتشر نشده است. انتشار بخش هائی از سخنرانی وزير امور خارجه امريکا که در آن اشاره مستقيم به نقش نظامی جمهوری اسلامی درعراق کرد و خروج وزير خارجه جمهوری اسلامی از ميهمانی رسمی اين کنفرانس- پس از سخنرانی تندی که محافل ديپلماتيک اروپائی رسما آن را غير ديپلماتيک و توهين آميز ارزيابی کردند- فعلا دو خبر مهم و علنی اين اجلاس است! منوچهر متکی دستور داشت که در صورت اشاره به نقش سپاه پاسداران در حوادث عراق کنفرانس را ترک کند، او اين دستور را به بهانه "ويلن" زدن يک خانم هنگام صرف شام رسمی اجرا کرد! به اين ترتيب، همه کاسه کوزه ها فعلا سر آن خانم ويلن زنی شکست، که نه بر "بام" که در سالن سرپوشيده "ويلن" زد و منوچهر متکی اگر در جستجوی بهانه ای برای فرار از شنيدن و گفتن نبود، می توانست چشمش را ببندد تا آن خانم را نبيند، اما گوشش را باز بگذار تا هم ساز را بشنود و هم حرف های نه فقط رايس، بلکه همه آنها که در آن ميهمانی رسمی جمع شده بودند. فعلا، کسی در حاکميت جمهوری اسلامی خيال بازکردن گوش ها را ندارد و چشم ها را نيز به روی حقايق داخلی و خارجی بسته اند.