ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

قتل های محفلی کرمان
کشتند، چون فتوای قتل
از مصباح يزدی داشتند!

 
 
 
 

 

پرده اول
تمامی‌6 متهم ‌باند قتل‌های زنجيره ای كرمان‌عضو پايگاه‌ مقاومت‌ بسيج‌علی‌اصغر مولا هستند. با انگيزه‌ پاك‌كردن‌ جامعه‌ از فساد. رئيس ‌اين‌ باند محمد حمزه ‌مصطفوی ‌ سرباز مركزكنترل ‌فرماندهی ‌ناجا است.
قتل اول: او ‌را به ‌محله‌هفت ‌باغ برديم‌. حمزه‌ ابتدا سنگی ‌به‌ سرش‌ كوبيد و او را داخل ‌چاله ‌استخرمانندی انداخت‌، سپس‌هر كدام‌ از ما سنگی ‌به ‌او كوبيديم ‌اما ‌نمی‌مرد تا اينكه‌حمزه ‌گفت ‌بهتر است ‌او را زنده ‌به‌گور كنيم‌. بعد چاله‌يی كنديم ‌و پيكر نيمه‌جانش را زنده ‌به‌ گور كرديم .
قتل‌دوم: او را گرفتيم‌ و به‌هفت ‌باغ‌ برديم ‌و خفه‌كرديم ‌موبايل‌ و موتورش را برداشتيم.
قتل‌سوم‌: با روش‌سنگسار او را به‌ قتل‌رسانديم‌، بعد جسد اين ‌زن‌ شوهردار را به ‌بيابان‌های‌اطراف ‌كرمان ‌برديم‌ و در آنجا انداختيم ‌تا طعمه‌ حيوانات‌ شود.

قتل های بعدی : گفته ‌بودند كه دختر و پسر فاسدی‌هستند. جلويشان‌ را در جاده ‌گرفتيم. ‌آنها را به‌چاله ‌پر از آب‌ هفت ‌باغ‌ برديم‌ و هر دو را در آنجا خفه ‌كرديم‌. بعد اجسادشان‌را داخل ‌پژو گذاشتيم‌ و به ‌بيابان‌ برديم‌، پس‌از آنكه‌اجساد را به‌ بيرون‌ انداختيم‌، ماشين ‌پژو را به‌ آتش ‌كشيديم ‌و موبايل ‌را برداشتيم‌ ( به‌ گفته‌خانواده ‌اين‌دختر و پسر جوان‌ آنها با هم‌ نامزد عقد كرده ‌بودند ).
ششمين‌آدم ‌ربايی‌: پسر جوانی ‌را طعمه ‌قرار داديم اما ‌پس‌از ربودن‌، او را آزاد كرديم. پس‌از اينكه ‌او‌ را ربوديم‌3 بار برای‌كشتن‌ او استخاره ‌كرديم‌، اما خوش‌ نيامد، موبايلش ‌را گرفتيم ‌و او را رها كرديم‌....
هادى يزدانفر که از دست عاملان قتلها جان سالم به دربرده، در جلسه دادگاه متهمان را به ضرب و شتم، آدم ربايى متهم کرد و گفت: "به من می گفتند فاسد، اما خودشان نماز صبح نمى خواندند".
پرده دوم:
امام‌ جمعه ‌كرمان ‌نيز با حضور در جمع ‌اعضای ‌ستاداحيای ‌امر به ‌معروف‌ و نهی ‌ازمنكر، اصناف‌ وبازاريان ‌گفت‌: عده ‌يی‌نادان‌ بنام‌ امر به ‌معروف ‌و نهی از منكر كارهای‌غلطی‌كرده‌اند.
گزارشها حاکی از اين است که فرزند يکی از مقام های استان با عنوان سردار "ر، ک" نيز در ميان متهمان است اما حاضر نشده است در دادگاه حضور يابد. محاکمه به صورت غير علنی و پشت درهای بسته انجام می گيرد. پس از پايان تحقيقات و ارسال پرونده به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمان قاضی اميری تبار اعضای باند را محاکمه و آنها را محکوم کرد. طبق رای دادگاه سردسته باند به اتهام شرکت در چهار فقره قتل به قصاص و اعدام در ملاءعام و به خاطر 6 فقره آدم ربايی به 15 سال حبس، به خاطر سرقت اموال آنها به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم و متهم رديف دوم به اتهام مشارکت در چهار فقره قتل به 4 بار قصاص و مشارکت در ربودن آنها به 15 سال حبس و رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم شد.
همچنين متهم رديف سوم به اتهام مشارکت در سه فقره قتل به قصاص و اعدام در ملاءعام و 5 فقره آدم ربايی به 15 سال حبس، سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. متهم رديف چهارم نيز به اتهام دو فقره قتل به قصاص در ملاءعام، به جرم سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس، 6 فقره آدم ربايی به 15 سال حبس و ارتباط با زنان فاسد به 99 ضربه شلاق محکوم شد.
متهم رديف پنجم به جرم مشارکت در يک فقره قتل به قصاص در ملاءعام، مشارکت در سه فقره آدم ربايی به 15 سال حبس و سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس و متهم رديف ششم به خاطر مشارکت در يک فقره آدم ربايی به 15 سال حبس و مشارکت در يک فقره قتل به قصاص در ملاءعام و رابطه نامشروع با يک دختر جوان به 99 ضربه شلاق محکوم شد.
پرده سوم:
حکم در ديوان عالی کشور نقض شد و قضات ديوان اعلام کردند چون متهمان با اعتقاد به مهدورالدم بودن اين قتل ها را انجام داده اند مجازات قصاص شامل آنها نخواهد شد.
به اين ترتيب پرونده مجدداً به شعبه هم عرض فرستاده شد و دادگاه دوم متهمان رديف يک و دو را به قصاص محکوم کرد اما با توجه به اينکه خانواده دو تن از مقتولان اعلام رضايت کرده بودند ساير متهمان را تبرئه کرد. پرونده برای بار دوم به ديوان رفت اما باز هم حکم نقض و پرونده برای سومين بار به شعبه هم عرض فرستاده شد. قاضی سوم رسيدگی کننده به پرونده مطابق نظر ديوان عالی کشور چون متهمان ادعا کرده بودند قربانيان را با اعتقاد به مهدورالدم بودن به قتل رسانده اند، آنها را تبرئه کرد. اين بار حکم مورد اعتراض اوليای دم قرار گرفت و پرونده مجدداً به ديوان عالی کشور ارسال شد اما ديوان عالی کشور اعتراض اوليای دم را نپذيرفت و حکم برائت قاتلان محفلی کرمان را تاييد کرد.
در دادگاه "قتل های محفلی" کرمان، دادستان متن نامه ای از آيت الله مصباح يزدی را قرائت کرد که صدور فتوا را تکذيب کرده ولی نوشته بود که هر چه در سخنرانی کرمان گفته "استنساخ از منابع معتبر فقهی بوده است" و همين بخش، مستند وکلای مدافع قاتلان قرار گرفت که به عنوان عمل به تکاليف مذهبی، از آنها دفاع کردند. متهمان گفته اند که چون قربانيان را مهدورالدم می شناختند از عمل خود هنوز هم پشيمان نيستند و محکمترين سند وکلای آنان، پاسخ های برخی آيات عظام بود که همگی به بيان های مختلف نوشته اند. چنانچه فردی با اعتقاد به مهدورالدم بودن كسى را كشته، قتل واقع شده شبه عمد و مجازات آن، پرداخت ديه است.

حکايت آخر:
هفته نامه ی حديث کرمان به دليل انتشار اخباری در باره ی قتل های زنجيره ای کرمان ، توقيف ميشود.!!!
(نقل خلاصه شده از سايت "عصرنو")