ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ادامه مقابله با زنان جنبش برابری خواهی
اين 3 زن، آن 3 زن نيستند
و 3 روزه بايد بروند دادگاه
 
 
 
 

 

در گرماگرم جدال ادامه دار در دانشگاه ها و دستگيری های آشکار و ربودن های غير آشکار، پيگرد باصطلاح حقوقی، پس از دستگيری زنان فعال جنبش برابری نيز ادامه دارد. دراين ارتباط سايت خبری "زنستان" گزارش داد:
مريم حسين خواه، روزنامه نگار ، زينب پيغمبرزاده فعال حقوق زنان و فاطمه گوارايی از فعالان حقوق زنان که هر سه از 33 فعالی هستند که روز 13 اسفند سال گذشته در مقابل دادگاه انقلاب دستگير شده بودند به دادگاه انقلاب احضار شدند.
احضاريه مريم حسين خواه 11 ارديبهشت به شخصی که کفالتش را برای آزادی از زندان تقبل کرده بود ابلاغ شده و کفيلش موظف است مريم حسين خواه را ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ احضاريه به شعبه امنيت دادگاه انقلاب تهران معرفی کند.
احضاريه زينب پيغمبرزاده نيز که تاريخ صدور آن مربوط به فروردين ماه است در روز 15 ارديبهشت ماه به وی ابلاغ شده .
همچنين دادگاه اتقلاب با ارسال احضاريه ای برای کفيل فاطمه گوارايی، ديگر فعال جنبش زنان که روز 13 اسفند سال گذشته بازداشت شده بود، به وی اخطار کرد که در صورت عدم حضور گوارايی، وجه الکفاله 10 ميليون تومانی از وی اخذ خواهد شد.
اين سه فعال حقوق زنان بايد ظرف سه روز خود را به دادگاه انقلاب معرفی کنند.