ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

رد پای بسيج در توطئه دانشگاه اميرکبير

 
 
 
 
 

در روزهای گذشته دانشجويان دانشگاه اميرکبير درجستجوی فردی بودند که احتمال می دادند4 نشريه جعلی را در دانشگاه توزيع کرده است. همه به فردی مشکوک بودند که دوشنبه هفته گذشته در ساختمان رياست دانشگاه به مرکز کپی رفت و آمد داشته است. او برای فرار از سئوالات دانشجويان با زد و خورد گريخته و به ميان بسيجيان رفته بود. شنبه، روز آغاز توطئه وی در حال تکثير نشريات سحر و باران و4 نشريه در مرکز کپی "اسماد" در نزديکی دانشگاه ديده شده بود.  او پس از ورود به دانشگاه در حالی که نشريات را به همراه داشته پس از هماهنگی با انتظامات به ساختمان بسيج رفت.

اين درحالی است که از مدت ها پيش با تهديد مقامات دانشگاه هيچ يک از مراکز کپی اطراف دانشگاه برای دانشجويان نشريه ای را تکثير نمی کردند. يکی از کارکنان اين مرکز کپی در سال ۸۴ با بسيج دانشجويی به اردوی مشهد رفته بود.