ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دانشگاه اميرکبير
انتخابات پرشور دانشجوئی
عليرغم توطئه های امنيتی
 
 
 
 

 

انتخابات انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميركبير با کشاکش ميان نيروی انتظامی و بسيج و حراست از يکسو و دانشجويان از سوی ديگر و پنهان کردن صندوقهای رای از دستبرد های امنيتی، سرانجام برگزار شد.
رای‌‏گيری پايان يافته و شمارش آرا آغاز شده است.اين انتخابات روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار شد و روز دوشنبه به علت تجمع پر تعداد دانشجويان در ساعت آغازين انتخابات، با وجود آنكه بيش از دو هزار تعرفه ميان دانشجويان توزيع شد، بخشی از دانشجويان به علت اتمام تعرفه رای نتوانستند در رای‌‏گيری شركت كنند. هيأت نظارت بر انتخابات اعلام كرد با توجه به اتمام تعرفه، دانشجويانی كه نتوانستند در رای‌‏گيری شركت كنند، می‌‏توانند روز سه‌‏شنبه و در روز دوم رای‌‏گيری، در انتخابات شركت كنند.
بسيج و نيروهای حراست و انتظامات دانشگاه پس از گذشت دو ساعت از برگزاری انتخابات و اتمام تعرفه رای، به سمت صندوق‌‏های رای حركت كردند. دانشجويان دانشگاه كه با اطلاع از برگزاری انتخابات انجمن برای حمايت از انجمن اسلامی بيش از پيش در صحن دانشگاه حاضر شده بودند، اجازه ندادند آنها در جريان رای‌‏گيری دخالت كنند. شمار زيادی از دانشجويان در صحن دانشگاه تجمع كردند و مقابل صندوق‏های انتخابات انجمن اسلامی ديوار انسانی تشكيل دادند. بسيج و انتظامات چندين بار سعی کردند صندوق‌‏های آرا را بردارند كه اين مساله موجب زد و خورد ميان دو طرف شد. پس از اين حادثه، صندوق‌‏های آرا و فرم‌‏های امضا به سرعت توسط نمايندگان هيأت نظارت مهر و موم و توسط دانشجويان به مكان امنی منتقل شد.
دانشجويان گفتند که بدنبال شكست پروژه دولت برای برخورد شديد با دانشجويان پلی‌‏تكنيك، فاز اول اين پروژه كه با جعل نشريات دانشجويی آغاز شد، به شكست انجاميد و فاز دوم آن هم كه هدفش جلوگيری از اجرای انتخابات انجمن اسلامی بود نيز تا اين لحظه با شكست مواجه شده است. حمله انتظامات دانشگاه به دانشكده معدن و متالورژی برای يافتن صندوق های رای نيز ناکام ماند. هيأت نظارت به دانشجويان اطمينان داد كه جای صندوق‌‏ها امن است و هيچ نگرانی از اين بابت وجود ندارد.
همچنين نيروهای انتظامات به اتاق شورای صنفی دانشكده و اتاق‌‏های انجمن علمی مهندسی معدن و انجمن علمی مهندسی متالورژی را تجسش کردند و كيف‌‏های دانشجويان حاضر در انجمن را گشتند و سپس به دبيرخانه كنفرانس مهندسی مكانيك سنگ رفتند و تمام اموال آن را نيز مورد بازرسی قرار دادند.
همه اين اقدامات برای ربودن صندوق های رای صورت گرفت که به ناکامی انجاميد. پس از آنکه در اين اتاق‌‏ها چيزی پيدا نشد، انتظامات وارد سالن استراحت‌‏گاه دانشجويان دختر شد که اين عمل با واکنش های گسترده اعتراضی روبرو شد. آنها كيف‌‏های دختران دانشجو را گشتند و كمدهای آنها را شكستند. روز دوم انتخابات، عليرغم همه اين اقدامات بسيج وحراست و انتظامات ديروز برگزار شد.