ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  جلوگيری از حضور و سخنرانی  
دبيرکل نهضت آزادی ايران
 
 
 
 

 

از حضور و سخنرانی دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ايران در همايش «بررسی پرونده هسته ای ايران» به خواست وزارت اطلاعات و امنيت جلوگيری شد.

برای سخنرانی در اين همايش از سعيدی، يزدی، کولايی، زيدآبادی، باوند و عسگرخانی دعوت شده بود. ساعتی پيش از آغاز همايش وزارت اطلاعات با حراست دانشگاه تهران تماس گرفته و از مسئولين دانشگاه خواست تا يزدی، باوند و زيد آبادی دراين همايش حضور نيافته و سخنرانی نکنند. سرانجام و بدنبال پيگيری های مسئولين همايش و همچنين معاونت دانشجويی دانشکده   حقوق دانشگاه تهران به زيدآبادی و باوند اجازه سخنرانی داده شد اما ممنوعيت سخنرانی دکتر يزدی بر جای خود باقی ماند. بخش هائی از سخنرانی زيدآبادی را در همين شماره می خوانيد.