جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ديدار مهم چينی- عبدالله
در قلب بيابان های عربستان
 
 
 
 

 

ديک چينی ، معاون جنگ طلب و نفت باز رئيس جمهوری آمريکا امروز در شهر تابوک عربستان سعودی با ملک عبدالله ، پادشاه اين کشور ديدار و مذاکره خواهد کرد. از اين ديدار بعنوان مهم ترين بخش از سفر معاون رئيس جمهور امريکا به خليج فارس، افغانستان و خاورميانه ياد می کنند. با آن که از دستور کار اين ديدار هيچ خبر رسمی انتشار نيافته، اما انتخاب محل اين ديدار که نقطه ايست در قلب بيابان های عربستان خود نشان دهنده اهميت مسائلی است که در آن قرار است طرح شود و لازم است از ديد و کنترل هر نوع احتمال جاسوسی ماهواره ای و يا استراق سمع دور باشد. حتی دور از چشم و گوش منابع اطلاعاتی اروپائی!

با آنکه گفته می شود اين مذاکرات بر محور مسائل عراق دور می زند، اما از روز روشن تر است که مسائل عادی و ديپلماتيک مربوط به عراق در کنفرانس اخير شرم الشيخ طرح شدند، بنابراين؛ مگر مسائل پنهانی در ارتباط با عراق وجود داشته باشد که در شرم الشيخ طرح نشده و اکنون در قلب بيابان های عربستان سعودی قرار است طرح شود. اما اين نيز نمی توان دستور کار اصلی اين ديدار باشد. از قول ديگ چينی خبرگزاری ها گزارش داده اند که مسائل مربوط به ايران نيز در اين ديدار قرار است طرح شود. اين مسائل نيز اگر عادی و سياسی و ديپلماتيک بود، چه نيازی به خروج از رياض و ديدار در بيابان های تابوک بود؟ مگر آنکه در اين ارتباط نيز همان خواست و انتظار عربستان سعودی مطرح باشد که گفته می شود پادشاه اين کشور تاکنون بارها آن را از متحدان ديرين خود امريکا و انگليس انتظار آن را داشته است: اگر قرار است به ايران حمله نظامی شود، از قبل عربستان را درجريان بگذاريد!