ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نوازندگان بجای سالن برنامه
با يک تصادف راهی بيمارستان شدند

 
 
 
 
 

برنامه‌ پژوهشی رباب و سازهای كوبه‌يی بربط و تمبك كه قرار بود در تهران برگزار شود، بدنبال  يک حادثه رانندگی که برای گروه نوازندگان پيش آمد برگزار نشد.  تصادف ساعتی پيش از اين برنامه روی داد و نوازدگان بجای سالن پژوهشی راهی بيمارستان شدند.  وضعيت عمومی جسمانی نوازندگان مناسب اعلام شده است.