ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دبيرکل نهضت آزادی ايران
وضع کنونی ايران
نمی تواند ادامه پيدا کند
 
 
 
 

 

برخی از دانشجويان عضو فراكسيون دموكراسی‌‏خواه ملی دفتر تحكيم وحدت با دکتر ابراهيم يزدی، دبيركل نهضت آزادی ايران ديدار كردند.

در اين ديدار كوروش جعفری، دبير فراكسيون دموكراسی‌‏خواه ملی دفتر تحكيم وحدت اشاره به تحولی کرد که آگاهی از آن ما را بيش از پيش با رويدادهای درونی جنبش دانشجوئی آشنا می کند. او گفت: حركت خزنده‌‏ای در طول چند سال گذشته در انجمن‌‏های اسلامی رشد كرد و افراد غيرمذهبی و بعضا ماركسيست به انجمن‌‏ها راه يافتند. برخی در توجيه استحاله هويتی انجمن‌‏های اسلامی می‌‏گفتند كه چون نيروهای غيرمذهبی در دانشگاه پايگاه و تريبون نداشتند، بايد به دليل مشی دموكراتيك انجمن‌‏ها آنها را در انجمن‌‏های اسلامی وارد كرد. بتدريج ادامه چنين روندی از سويی به تغيير ايدئولوژی در انجمن‌‏ها منجر شد و از سوی ديگر باعث شد كه برخی از انجمن‌‏ها به سمت غيررسمی شدن و فعاليت خارج از چارچوب قانون پيش روند. در چنين شرايطی و هنگامی كه برخی از دانشجويان چشم به خارج از كشور داشتند، ما فراكسيون دموكراسی‌‏خواه ملی دفتر تحكيم را تاسيس كرديم و تاكيد ما اين بود كه ما دموكراسی می‌‏خواهيم اما آن دموكراسی كه خود به دست آورده باشيم.
ابراهيم يزدی، دبيركل نهضت آزادی ايران نيز در اين جلسه گفت: در حال حاضر كشور با پنج بحران سياسی، اقتصادی، مديريت، ايدئولوژی و هويت روبرو است و اگر اين بحران‌‏ها حل نشود، دچار فروپاشی اجتماعی و جغرافيايی خواهيم شد.

وی افزود: مساله اين است كه تا بحران سياسی حل نشود، نمی‌‏شود به رفع بحران‌‏های ديگر پرداخت.
يزدی ضمن طرح اين سوال كه آيا به دليل وجود اين بحران‌‏ها در ايران انقلابی صورت گرفت، جامعه ايرانی بيش از هر زمان ديگر پيچيده شده است، گفت: من در سال گذشته 112 مصاحبه با خبرنگاران خارجی كه به ايران آمده بودند انجام دادم. واقعيت اين است كه هيچ‌‏كس در دنيا نمی‌‏تواند پيش‌‏بينی كند كه ايران چه می‌‏شود.

روندهايی وجود دارد كه می‌‏توان از روی آنها اتفاقات كلی را پيش‌‏بينی كرد و پيش‌‏بينی من اين است كه اين وضعيت به هيچ وجه نمی‌‏تواند ادامه پيدا كند.