ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سالی که نکوست از بهارش پيداست
3 ميليارد دلار واردات
3 برابر صادرات غيرنفتی

 
 
 
 

 

اعتماد ملي: واردات كشور در فروردين‌ماه نزديك به 3 برابر صادرات غيرنفتی بود. ب‌طوری كه در اين مدت، 3 ميليون و 450 هزار و 600 تن كالا‌ به ارزش 2 ميليارد و 957 ميليون و 400هزار دلا‌ر وارد كشور شد.

اين واردات، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ وزن 9/15 درصد و از حيث ارزش 8/19 درصد افزايش يافت.

در اين مدت 8/10 درصد از ارزش كل واردات به بنزين، 8/3 درصد به شمش از آهن و فولا‌د غيرممزوج، 2/3 درصد به روغن‌های سبك و فرآورده‌ها به جز بنزين، 3/2 درصد به ميله‌های آهنی يا فولا‌دی، 2/2 درصد به آهن يا فولا‌د غيرممزوج تخت، 9/1 درصد شكر تصفيه نشده،  6/1درصد به سوپرفسفات‌ها، 2/1 درصد ماشين‌آلا‌ت و دستگاه‌ها برای عمل‌آوری چوب يا چوب‌پنبه و يك درصد به ماشين‌آلا‌ت الكتريكی غوطه‌ور برای استفاده در خطوط نفت و گاز و برنج نيمه‌سفيدشده اختصاص داشت. ‌

بيشترين ميزان واردات به كشور در اين مدت از كشورهای امارات متحده، آلمان، چين، فرانسه و سوئيس بوده است. در فروردين‌ماه امسال 5/24 درصد از ارزش كل واردات از امارات، 1/10 درصد از آلمان، 2/8 درصد از چين، 6/5 درصد از فرانسه و 5/5 درصد از ارزش كل واردات از سوئيس بوده است.