ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ديدار با دکتر معين، کانديدای اصلاحات در انتخابات رياست جمهوری هشتم
تهاجم عوام زدگی، دين فروشی،
 قدرت طلبی و
درغگوئی به ايران

 
 
 
 
 

 

گروهی از اعضای شاخه‌های دانشجويی و جوانان جبهه مشاركت با دکتر مصطفی معين وزير علوم در کابينه خاتمی و کانديدای جبهه اصلاحات در انتخابات رياست جمهوری دوره هشتم ديدار کردند. دراين ديدار دکتر معين که کم نمی داند اما کم حرف می زند، ابتدا در باره انتخابات پيش روی مجلس و رياست جمهوری، با اشاره به زخم هائی که خود در انتخابات گذشته از ناحيه حزب پادکانی و تقلب های شورای نگهبان خورد گفت:

مهمترين مساله بايد آزادی و سلامت انتخابات باشد. اين‌كه سرانجام كدام ليست رای بياورد فرع قضيه است.

به اعتقاد من در مجلس نيز يكی، دوتا دست صدا نمی‌دهد و برای اثرگذاری بايد فراكسيون‌های فعال داشته باشيم كه متاسفانه تاكنون فراكسيون‌هايی با اين ويژگی نداشته‌ايم.

در ارتباط با کم گوئی خودم نيز بايد بگويم: گاهی اوقات سكوت بهتر از حرف‌های تكراری و شعارهای مردم فريبانه است. سكوت می‌تواند دال بر اين باشد كه فرد در حال انديشيدن،‌ تامل و بازنگری است. مفاهيمی كه متاسفانه در كشور ما غريب هستند.

شماها جوانيد و جوانی بيش از آن ‌كه به سن باشد به فكر و انگيزه و اميد است. متاسفانه خيلی از جوانان،‌ دچار پيری زودرس شده‌اند. در صورتی كه در كشورهای غربی روال برعكس است. در تعاريف پزشكی مدرن در غرب، افراد تا 60 ساله را هم جوان می‌دانند.

متاسفانه در دو سال اخير فضای بی‌اعتمادی در ميان نسل جوان تشديد شده است كه خود يك خسارت فرهنگی به حساب می‌آيد.  خسارت فرهنگی زيانبارترين خسارتی است كه برای يك ملت پيش می‌آيد. چون جبران آن از همه سخت‌تر است. الان فرهنگ عمومی جامعه، با معجونی از عوام زدگی، لمپنسيم، ‌دين فروشی و دنيا دوستی و قدرت‌طلبی و دروغگويی مورد تهاجم قرار گرفته است.

در حال حاضر جامعه ما يك جامعه آسيب ديده است. در حوزه‌های فرهنگی، اخلاقی و بهداشتی ما‌ با معضلات زيادی روبه‌رو هستيم كه برای درمان آن بايد به سراغ علت‌ها برويم و نه صدها و هزارها معلول موجود. اين كار تنها با نگاه علمی، تحليل تاريخی و رويكرد فرهنگی ممكن خواهد بود. تنها در اين شكل است كه از سياست‌زدگی‌ها و عوام‌زدگی‌های رايج دور خواهيم شد.