ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  افزايش ميلياردی بودجه نهادی دينی و نظامی در دولت و مجلس امام زمان
266 ميليارد تومان
به جيب "دين دولتی" می رود
 
 
 
 

 

علت بسياری از دعواها ومناقشه ها در عرصه سياسی کشور، تشکيل مجلس و دولت امام زمانی و مقابله با مجلس ششم و دولت اصلاحات و ضديت جنون آسا با مطبوعات آزاد و بستن فضای سياسی کشور و برقرار سانسور را بايد در اين ارقام نجومی جستجو کرد. از طرح مقابله با حجاب تا کوبيدن بر فرق معلمی که با فرياد "ماگرسنه ايم" خواست در مقابل مجلس جمع شود و حالا عده ای از آنها به جرم تشويق آنها برای رفتن به مقابل خانه ملت درگوشه زندان اوين بسر می برند. برای آن کارگری که 11 ماه حقوق و دستمزدش را نگرفته بايد اين ارقام را به ارقامی که برای او قابل درک باشد ترجمه کرد. نه تنها برای او، بلکه برای ميليون ها مردم ايران و از جمله آن 7 ميليونی که وزير کشور می گويد از روستاها آواره شده و به زعم وی درحاشيه شهرها لشکر بزهکاری را تشکيل داده اند و باز به گفته وی خواب حاکميت را آشفته کرده اند.

 

 

علی مزروعی در وبلاگ مهر مقاله ای تحقيقی و مقايسه ای با نام "دين دولتی" نوشته و در آن آمار جالبی را در باره بودجه نهادهای دينی در جمهوری اسلامی منتشر ساخته است. او ضمن شرح بالا بلندی درباره ضربات دولتی شدن دين که عمدتا مستند به مقالات آيت الله مطهری و ديگران در ابراز خطر نسبت به دولتی شدن دين می کند، با آمار و ارقام نشان ميدهد که بودجه نهادهای دينی – دولتی در طول مجلس هفتم و دولت هشتم نزديک به 64 در صد افزايش يافته است. وی در پايان مقاله خود به ريشه های آن ضديتی می کند که هدايت کنندگان و دريافت کنندگان اين بودجه نسبت به جنبش اصلاحات و دولت خاتمی و مجلس ششم داشتند. از جمله نهادهای دريافت کننده بودجه ميليارد از دولت، يکی هم موسسه ايست که مصباح يزدی با افکار مذهبی کاملا متضاد با نظرات مذهبی و اجتماعی و سياسی آيت الله خمينی بر سر آن نشسته و نام آن را گذاشته موسسه آموزش و پژوهش های امام خمينی!

از اين مقاله بخش کوتاهی از مقدمه و موخره آن را همراه با آماری که ارائه شده می خوانيد:


«با صرف نظر از کالبد شکافی بيشتر اين بحث حال به گزارش اعداد وارقام بودجه نهادهای دينی وتبليغی دردوسال  84 و85 و درصد رشد آنها می پردازم تا علت بسياری از دعواها ومناقشه ها در عرصه سياسی کشور وايضا تعميق يافتن پديده « دين دولتی » در جامعه امروز ايران روشن شود به اميد آنکه شايد جرقه ای باشد برای آن ديندارانی که براستی درد دين دارند اما نان دين را نمی خورند وگرفتار نام ومقام ونان دنيا هم نيستند!


بودجه دستگاه های غير دولتی فعال در زمينه تبليغات اسلامي(ارقام به ميليارد ريال)

 

9/331 ميليارد ريال برای شورای عالی حوزه علميه قم

350 ميليارد ريال برای مرکز خدمات حوزه علميه قم

7/37 ميليارد ريال برای مرکز مديريت حوزه علميه قم

8/238 ميليارد ريال برای دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

3/283 ميليارد ريال برای سازمان تبليغات اسلامی

5/25 ميليارد ريال برای شورای هماهنگی تبليغات اسلامی

6/103 ميليارد ريال برای حوزه هنری سازمان تبليغات اسلامی

6/356 ميليارد ريال برای سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی

5/29 ميليارد ريال برای مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی

2/54 ميليارد ريال برای مجمع جهانی اهل بيت

8/197 ميليارد ريال برای مرکز جهانی علوم اسلامی

1/33 ميليارد ريال برای موسسه آموزشی وپژوهشی امام خميني(زيرنظر مصباح يزدی)

5/423 ميليارد ريال برای رديف متفرقه – کمک به اشخاص حقيقی

---

2520 ميليارد ريال - جمع کل

 اگر دقتی در عدد ورقم ها بکنيد آنگاه رمز اينکه چرا راه يافته گان مجلس هفتم ودولتمردان دولت نهم نظر کرده امام زمان اند و آقای جنتی هم پس از استقرار مجلس هفتم خواب راحت می کند وگروه های فشار هم به استراحت رفته اند را درخواهيد يافت .بله رشد بودجه 64 درصدی سال 85 نسبت به سال 84 پاسخ خيلی سئوال ها را می دهد. ضمن آنکه همين ميزان رشد را در ديگر نهادهای نظامی وانتظامی و...هم اتفاق افتاد والبته برای سال 86 چون شرايط درآمدی ورشد بالای نقدينگی اجازه نداد دولت ترمز را کشيد. با اين حال بازهم 4 درصد به بودجه اين نهادها افزوده است . روشن است که در سايه اين وابستگی مالی نهاد های دينی وتبليغی جز «دين دولتی" وقرائت رسمی وحکومتی از دين رواج نمی يابد و وای به حال روحانی يا روشنفکری است که بدون وابستگی به دولت وحکومت به تبليغ وآموزش ارزشها وآموزه های دينی بپردازندکه يقينا کارش با کرام الکاتبين ودادگاه ويژه است.»