ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اگر دست از سر زنان برندارند

به مراجع بین المللی مراجعه خواهم کرد

 
 
 
 

خانم عبادي در پایان همین مراجعه به دادگاه انقلاب، در یک مصاحبه که "کانون زنان ایرانی" آن را منتشر کرد گفت: تكرار بازداشت زنان حاكي از آن است كه به خواست واقعي زنان يعني رفع تبعيض بي توجهي مي شود؛ چون براي خواست هاي بر حق زنان ايراني جواب منطقي اي وجود ندارد ؛آنها را به جرم امنيتي متهم مي كنند. حال آنكه اگر زني تقاضا كند كه يك انسان كامل به حساب آيد و نه نيمي از يك انسان ،آيا اقدام عليه امنيت ملي است؟ موكلين من بي گناهند.بازداشت آنها از روز اول بر خلاف قانون و غير عادلانه بوده و هر چه زودتر بايد آزاد شوند وگرنه اقدامات بين المللي خواهم كرد.  

- منظورتان از اقدامات ين المللي چيست؟

- شما فقط بنويسيد كه از طريق بين المللي اقدام خواهم كرد.همين كافي است.