ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بازی خطرناک موش و گربه در آسمان ايران
15 دقيقه وحشت
از حمله هوائی در بوشهر
 
 
 
 

 

پرواز يک شيئی ناشناس بر فراز بوشهر و شليک ضدهوائی های مستقر در نيروهای اتمی اين شهر به سوی اين شيئی، برای ساعاتی باعث ايجاد وحشت از شروع حمله به ايران شد. اين حادثه بامداد 17 فروردين، ساعت 5 صبح گزارش شده است. هنوز معلوم نيست اين شيئی چه بوده و چرا برفراز بوشهر به پرواز در آمده است. از جمله دلائل وحشت مردم از شروع يک حمله گزارش هائی است که پيشتر از سوی خبرگزاری روسيه "نووستی" پخش شده بود مبنی بر اينکه روز 17 فروردين حمله به ايران آغاز خواهد شد. همچنين گزارش هائی که پيرامون تهيه اعلاميه آغاز حمله و تدارک سخنرانی بوش پس از حمله به ايران که از تلويزيون های عرب زمان خليج فارس پخش شده بود در اين وحشت آفرينی نقش داشت. اين رويداد نشان داد که نيروهای نظامی جمهوری اسلامی نيز روز گذشته در انتظار حمله به ايران بوده اند. درعين حال که اکنون اين احتمال بصورت جدی تر مطرح است که هدف از اعلام تاريخ های مشخص برای حمله به ايران نوعی آزمايش آمادگی دفاعی ايران از يکسو و تکرار آن و بی تفاوت سازی دفاعی و غافلگير شدن در يک حمله ناگهانی از سوی ديگر در برنامه است. زمان پرواز شيئی ناشناس و شليک به سوی آن 15 دقيقه گزارش شده است.