ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

عطاء الله مهاجراني:
ملوان گيری  
يک تله انگليسی نبود؟
تونی بلر برای ادامه همسوئی با سياست جنگی امريکا عليه ايران
نيازمند جنجال ملوان گيری و جلب افکار عمومی بود

 
 
 
 

 

شتاب حادثه ها به گونه ای است که گويی هر روز سرشار از رخدادی تازه و نيز تعيين کننده است. مثل حادثه دستگيری تفنگداران انگليسی و پيامدهای آن.

چرا انگليس اين موضوع را به يک جنجال جهانی تبديل کرد و در آخرين مرحله تونی بلر به ايران اولتيماتوم چهل و هشت ساعته داد؟

به گمانم انگليس برای همراهی با آمريکا در اقدام عليه ايران نياز به جو روانی تبليغاتی مناسب دارد. فضای سنگين و به شدت انتقادی رسانه ها و نخبگان انگليسی از دولت انگليس در همراهی با آمريکا، بلر را با دشواری های بسياری روبه رو کرده است. از سويی انگلستان در دو دهه گذشته متحد استراتژيک و بلکه امتداد سياست آمريکا در منطقه خاورميانه بوده است. از اين زاويه می توان ورود تفنگداران انگليسی به آب های ايران را اقدامی محاسبه شده به عنوان وسيله ای برای يک جنگ روانی و فضا سازی برای اقدام نظامی ارزيابی کرد. در واقع اين پرسش به ميان می آيد که نظاميان انگليسی چرا وارد آب های ايران شدند؟

به گمانم اين اتفاق را می توان يک تله انگليسی تعبير کرد. اين اقدام فرصتی برای آماده سازی فضای تبليغاتی- روانی عليه ايران به شمار می آيد.