جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  خواب غفلت ادامه دارد!
شيعيان کشورهای اسلامی
چوب حاکميت ايران را می خورند
 
 
 
 

 

گزارشی خواندنی را سايت رجانيوز با تفسيرهای خود مخلوط کرده و انتشار داده است که کوشيديم اين تفسيرها را از متن گزارش جدا کرده و اصل را از لابلای تحريف ها در آورده و منتشر کنيم. به موجب آنچه بدست آمده:

«در فلسطين عرصه بر شيعه ها، به جرم وابستگی به خارج (جمهوری اسلامی) تنگ شده و کسانی که در دوران اخير شيعه شده اند را تحت فشار برای "توبه" گذاشته اند.

يك گروه مسلح فلسطينی در مساجد رفح در جنوب  باريكه غزه اطلاعيه ای منتشر کرده که در آن از کسانی که به تشيع گرويده اند تهديد به مرگ شده اند. در اين اطلاعيه حتی کسانی که به شيعه ها مسکن و يا محل کار اجاره می دهد نيز تهديد به مرگ و انفجار محل شده اند.

در اطلاعيه مورد بحث آمده است که اجاره دادن خانه به  شيعه های گمراه ممنوع است و گروه هايی برای تحت پيگرد قرار دادن اين مالکين تشكيل شده است. از خانواده های شيعه شدگان خواسته شده تا از آنان دوری جويند.

در فلسطين نيز مانند ديگر کشورهای مسلمان منطقه، اخيرا نوشته ها و مطالبی انتشار يافته مبنی بر آمادگی شيعيان برای تشكيل هلال شيعی، امپراتوری شيعی، تحميل باورهای مذهبی اهل تشيع به اهل تسنن و...»

 

بدين ترتيب، بذری که درايران طی سالهای اخير و بعنوان گسترش شيعه، جشن عمرکُشان، سلطه قوانين اسلام اهل تشيع به اهل تسنن، محروم ساختن نمايندگان اهل سنت از راه يافتن به هيات رئيسه مجلس،( نزديک به يک سوم مردم ايران سنی اند)، ممانعت از نماز جماعت سنی ها و حتی تخريب مساجد آنها در تهران و زاهدان، تصفيه مدارس از معلمين سنی و برگماری مقامات شيعه در شهرها و مناطق سنی نشين و... در منطقه به بار نشسته است. دعوت به وحدت اسلامی و متمرکز شدن تبليغات روی يکی بودن شيعه و سنی و برگزاری کنفرانس و سمينار و دعوت به کنگره و ديگر تصميماتی که در ماه های اخير در ايران گرفته شد و در سخنرانی رهبر در آغاز سال نو نيز منعکس بود، حنائی است بی رنگ در برابر عملکرد 28 ساله ای که نتايج آن را در منطقه می بينيم.

وقتی هنوز رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در مشهد مدعی می شود که احمدی نژاد به هر کشور اسلامی سفر کرده مردم اين کشورها ( بخوانيد اکثريت سنی اين کشور ها) آب دهانشان راه افتاده، چگونه ميتوان پذيرفت که در راس حاکميت ايران، از خواب غفلت بيدار شده اند؟