ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش دريافتی- تکرار حادثه شيراز
عرق خانگی در قم
عده زيادی را 13 نوروز کشت!

 
 
 
 

 

بموجب يک خبر دريافتی، روز 13 فروردين در يكی از محله های قم عده زيادی از جوانان اين شهر بر اثر مصرف الکل و عرق خانگی دچار مسموميت شديد شده و شماری از آنها کشته شده اند. مسمومين به بيمارستان های نکوئی، کامکار و خرمی قم  منتقل شده بودند که پزشکان موفق به نجات شماری از آنها از مرگ نشده اند. حال عده ای ديگر همچنان وخيم است. شمار کشته شدگان چند ده نفر گزارش شده است. اين دومين مورد از مسموميت شديد و گسترده ناشی از مصرف مشروب خانکی و الکل است. در مورد قبلی که در شيراز روی داد، اين ترديد که عرق مسموم توسط يک شبکه مذهبی و با هدف ترساندن مردم از مصرف مشروب الکلی توزيع شده است، بتدريج به يک حقيقت نزديک شده و به همين دليل دستور عدم انتشار اخبار و گزارش های مربوط به پيگيری ماجرا به مطبوعات ابلاغ شد. هنوز معلوم نيست که حادثه 13 نوروز در قم نيز دنباله همان ماجرای شيراز است يا خير. در مورد مشابه که در شيراز روی داده بود، پزشک قانونی وجود مواد "آرسنيک" را در بدن قربانيان تائيد کرده بود که ظاهرا قبل از فروش و مصرف به مشروب مصرفی اضافه شده بود. هنوز خبری درباره نتيجه گزارش پزشکی قانونی قم پيرامون حادثه جديد بدست نيآورده ايم. به محض دست يافتن به اين گزارش آن را برای انتشار دراختيار می گذاريم.