جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ابراز نگرانی روس ها
"خبر خوش" يک جنجال بود
اما توليد سلاح اتمی جدی است
 
 
 
 

 

24 ساعت پس از جنجالی که دولت پيرامون خبر خوش اتمی و دست يابی به چرخه کامل سوخت صنعتی راه انداخت، اکنون يا از بيم واکنش های جهانی و يا تبليغاتی بودن آن جنجال، بتدريج خبرهائی منتشر می شود که آن خبر خوش، زياد خوش خوش هم نبوده است!

علاوه برکارشناسان داخلی که ماجرای سوخت صنعتی را يک کارزار تبليغاتی باهدف سرگرم کردن افکار عمومی داخلی ارزيابی کرده اند، در خارج از کشور نيز خبرگزاری نووستی از مسکو و از قول وزير خارجه روسيه ترديد های جدی پيرامون اين ماجرا را مطرح کرد.

درکنار اين بيان ترديد، اما خبر ديگری بعنوان خبری مهم تر از خبر خوش چرخه سوخت اتمی مورد توجه جدی قرار گرفته است. اين خبر، از ميان سخنرانی احمدی نژاد در روز اعلام خبر خوش بيرون کشيده شده و آنچه اکنون در جهان مطرح است اين بخش از سخنرانی رئيس جمهور مسئله ساز و جنجالی ايران است و نه سوخت صنعتی.

خبرگزاری نووستی از مسکو گزارش داد که اعلام "محمود احمدی نژاد" رئيس جمهور ايران در خصوص امکان خروج از معاهده منع اشاعه سلاح هسته ای نگران کننده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه که روز گذشته گفت: "بدون ترديد نگرانی ويژه ای در خصوص تهديد خروج جمهوری اسلامی ايران از معاهده منع گسترش سلاح هسته ای وجود دارد". رييس جمهور ايران ديروز اعلام کرد که ايران از مرحله غنی سازی تحقيقاتی-علمی به مرحله توليد سوخت هسته ای در مقياس صنعتی وارد شده است. به غير از اين وی خروج ايران را از معاهده منع گسترش سلاح هسته ای امکان پذير دانست.