ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مقاومت در برابر سلب اختيارات
حمله به مجمع تشخيص مصلحت
از سوی پياده نظام احمدی نژاد
 
 
 
 

 

پياده نظام احمدی نژاد که در گروهبندی"رايحه‌ خوش خدمت" جمع شده اند، عليه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت برای سلب اختيار از احمدی نژاد برای جابجائی ها و انتصابات وارد ميدان شد. محمدعلی رامين که احتمالا خود را آماده کرده بود تا در آينده مانند مهردار بذرپاش – از همين پياده نظام- صدر نشين يکی ديگر از خودرو سازی ها شود، در مصاحبه با خبرگزاری داخلی گفت:

مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در مورد مصوبه اخير خود توضيح دهد و بگويد كدام بهانه سياسی موجب شده كه چنين مصوبه‌ای به تصويب رسيده است.  احساس می‌شود كسانی مجمع تشخيص را برای مطامع سياسی خود مورد سوءاستفاده قرار می دهند و رياست محترم مجمع تشخيص بايد بيش از ديگران دل نگران چنين قضيه‌ای باشند، زيرا سلب اعتماد عمومی بر اثر ايجاد شائبه‌ی مخالفت باندی با دولت نهم از سوی اين مجمع اعتماد و احترام افكار عمومی را نسبت به اين نهاد ارزشمند مخدوش می‌كند.

به اين ترتيب و با اين مصاحبه مشخص تر شد که احمدی نژاد درباره مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت شخص هاشمی رفسنجانی را مقصر می شناسد. در ترکيب اين مجمع اخيرا و با حکم رهبر تغييراتی صورت گرفت که عمدتا متمايل به راست بود.