ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تحقيق بی تحقيق
مردم نبايد بدانند چه گذشت
در انتخابات رياست جمهوری
 
 
 
 

 

طرح تحقيق و تفحص از هزينه تبليغات کانديداهای انتخابات رياست جمهوری دوره نهم را مجلس رد کرد و به اين ترتيب و درکنار کور نگهداشتن ذهن مردم از دانستن هزينه ای که برای آن انتخابات شد، تکليف 350 ميلياردی که در زمان حضور احمدی نژاد در شهرداری تهران گم شده نيز روشن نشد. اعضای شورای شهر تهران نيز هنوز نتوانسته اند ماجرای اين پول بی سند هزينه شده را اعلام کنند، اما آنچه مسلم است اينست که اين پول از طريق شهرداری تهران خرج رئيس جمهور شدن احمدی نژاد شده است. از آن مهم تر اينکه اين پول به حزب پادگانی برای به رياست جمهوری رساندن احمدی نژاد شده و با از آن ممنوعه تر اين که يک کميته از سوی شورای نگهبان و زير نظر مستقيم احمد جنتی دبير شورای نگهبان اين پول را برای حزب پادگانی هزينه کرده است.

همين زمينه ها باندازه کافی گويای دليل رد طرح تحقيق و تفحص از هزينه تبليغات انتخابات رياست جمهوری دوره نهم است. بويژه آنکه اکثريت نمايندگان کنونی مجلس نيز علاوه براينکه خود نمک پرورده شورای نگهبان اند و از همان دروازه ای عبور کرده اند که احمدی نژاد عبور کرده است، از آينده هم بيمناک اند. انتخابات مجلس هشتم در پيش است و سرپل مجلس در اختياز شورای نگهبان.