ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پس از بوشهر
نيمساعت شليک ضد حمله
اصفهانی ها را وحشت زده کرد
 
 
 
 

 

پنجشنبه شب شليک ضد هوائی ها در اطراف نطنز که صدای آن در سراسر اصفهان نيز شنيده شد، مردم اين شهر را به وحشت انداخت. مردم با اين تصور که حمله به نطنز آغاز شده وحشت زده شدند. درابتدای هفته پيش در بوشهر، همين وحشت گوشت تن مردم را ريخت. در بوشهر 5 دقيقه شليک موشک های ضد هوائی مردم را در وحشت فرو برد و پنجشنبه شب در اصفهان اين حادثه تکرار شد، با اين تفاوت که در نطنز به مدت نيمساعت سيستم دفاع موشکی پايگاه اتمی اين منطقه به کار افتاد و صدای آن در اصفهان پيچيد.

تکرار اين رويداد بتدريج می رود تا مردم ايران را چنان در خواب فرو برد که در صورت حمله مستقيم هوائی به تاسيسات نظامی و اتمی ايران نيز مردم تصور کنند ضد هوائی های جمهوری اسلامی سرگرم مانور و تمرين اند!