ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

فعالان جنبش معلمان و زنان
سر از اوين در آورده اند!

 
 
 
 

 

معلمان- سه تن از معلمان بدليل نقش داشتن در اجتماع معلمان در مقابل مجلس بازداشت موقت شدند. فلاحی، منتجبی و باقری هر سه از خبرنگاران روزنامه‌های «قلم معلم» و عضو كانون مستقل صنفی معلمان هستند. آنها روز چهارشنبه به دفتر معاونت امنيت دادسرای انقلاب مراجعه كردند و اکنون در زندان اوين به سر می‌برند.

همچنين حميد پور وثوق نايب رئيس كانون صنفی معلمان و محمدرضا رضايی گركانی به عنوان عضو هيأت اجرايی نشريه‌ «قلم معلم» و عليرضا اكبری نبی به عنوان مدير اجرايی هفته‌نامه‌ "قلم معلم" نيز به زندان اوين منتقل شدند.

زنان- بازپرسی از آزاده فرقانی، از جمله زنان فعال برای برابر حقوق زنان در شعبه‌ اول دادسرای انقلاب تهران انجام شد. وی پيش از اين در پرونده تجمع 22 خرداد ميدان هفت تير از سوی دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت كشور به دو سال حبس تعليقی محكوم شده است.