ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سياست دولت در برابر جنبش صنفی معلمان ايران
عمل نقد: دستگيری معلمان معترض
وعده نسيه: افزايش حقوق معلمان
 
 
 
 

 

روز گذشته و همزمان با انتقال فعالان کانون صنفی معلمان به خفيه گاه های سپاه و وزارت اطلاعات، سيمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که هيات دولت افزايش حقوق معلمان را تا دو برابر ميزان افزايش حقوق ديگر کارکنان را در دست بررسی و تصويب دارد. چنانچه اين وعده تحقق يابد، دولت در عين گرفتن گريبان امنيتی رهبران جنبش اخير و صنفی معلمان، در برابر خواست های اين جنبش عقب نشينی کرده است و اگر چنين تصويب نامه ای از هيات دولت بيرون نيآيد، اين وعده نيز مانند ديگر وعده های دولت تنها يک حرکت تبليغاتی به هدف توليد اميد برای خويش از اين ستون به آن ستون از کار در خواهد آمد.
درحال حاضر نقد ترين واکنش در برای خواست های معلمان؛ همانا دستگيری رهبران جنبش صنفی آنان در سراسر ايران است.
همزمان با اين اخبار رسمی، گزارش هائی به پيک نت رسيده است مبنی بر اعتصاب نسبتا گسترده روزهای 26 و27 فروردين در شماری از مدارس مناطق آموزش و پرورش، بويژه در مناطق 10 و 5 و14 تهران. در اين دو روز معلمان سر کلاس نرفتند و مدارس کاملا تعطيل بود. در بعضی از مدارس معلمان در دفتر باقی ماندند و محصلين در حياط مدارس رها بودند و در بعضی از مدارس معلمان سر کلاس رفته اما درس ندادند.