ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

از مازندران آغاز شد
موج تحصن های دانشجوئی
دانشگاه به دانشگاه جلو می رود

 
 
 
 
 

 

9 دانشجو از 15 دانشجوئی که در جريان تحصن دانشگاه مازندران ربوده شده و به ارگان های امنيتی برده شده بودند آزاد شدند. رئيس دانشگاه مازندران و دانشگاه نوشيروانی بابل از شکايت خود از دانشجويان ربوده شده گذشتند اما دادستان همچنان شاکی باقی مانده است. از ميان دانشجويان رها شده 4 دانشجو بدون وثيقه و 5 دانشجو با وثيقه 50 ميليون تومانی آزاد شدند.

روزگذشته دانشجويان دانشگاه كشاورزی بابل در اعتراض بازداشت شماری از دانشجويان دانشگاه مازندران دست به تجمع زدند. اين تحصن در صحن دانشگاه سازمان داده شد و متحصنين ترانه «يار دبستانی من» را به همان شيوه "سرودی" می خواندند.

در همين ارتباط در دانشگاه صنعتی سهند تبريز نيز دانشجويان دست به تحصن زدند. آنها نيز نسبت به بازداشت دانشجويان دانشگاه مازندران معترض بودند.  همچنين از تحصن دانشجويان دانشگاه نوشيروانی بابل 4 روز می گذرد. خواست متحصنين اين دانشگاه نيز آزادی همه دستگير شدگان تحصن دانشگاه مازندران است.