جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اعلامیه مهم حزب کمونیست فدراتیو روسیه
بازگشت به سوسیالیسم
دولت روسیه، یا عقب نشینی کند
یا عقب نشینی را تحمیل خواهیم کرد
 
 
 
 

 

درحالیکه دولت و حامیان آن درایران به لنگه کفش پرتاب شده به سوی بوش بند کرده اند و چهار نعل به سوی خصوصی سازی و اجرای فرمان رهبر درباره اصل دگرگون شده 44 قانون اساسی پیش می روند، در روسیه حوادث به گونه ای دیگر درحال پیشروی است.

حزب کمونیست فدارتیو روسیه در یک اعلامیه انقلابی در ارتباط با بحران اقتصادی جهان سرمایه داری و خیانت دولت های طرفدار خصوصی سازی خواهان بازگرداندن بانک ها، کارخانه های مادر، بنیادهای بزرگ صنعتی و... به دولت و تشکیل دولت مردمی شد!

سایت حزب کمونیست فدراتیو روسیه این اعلامیه را روز گذشته منتشر ساخت. بموجب این اعلامیه حزب کمونیست فدراتیو روسیه خطاب به دولت روسیه از این دولت خواسته یا در برابر ملت و خواست های خلق عقب نشینی کند و یا ملت آن را عقب زده و برنامه اجتماعی سوسیالیستی را به اجرا خواهد گذاشت. در این اعلامیه اشاره به فاجعه خصوصی سازی در روسیه، ابعاد فاجعه بار تاثیر بحران اخیر اقتصادی جهان سرمایه داری در روسیه و پیامدهای اجتماعی خصوصی سازی شده است.

حزب کمونیست فدراتیو روسیه مبارزه علیه سرمایه داری و امپریالیسم جهانی را نه در لنگه کفش پرانی بلکه دراین خواست ها و بنام ملت اعلام کرد:

 

۱- اعاده مالکیت ثروتهای طبیعی(نفت، گاز، زمین، جنگلها، فلزات رنگی و معمولی) و بخشهای بنیادی اقتصاد به دولت(دولت همه خلق) و سازماندهی بهره برداری مفید از آنها. متوقف کردن ورشکستگی مؤسسات. خارج کردن موجودی مالی روسیه از بانکهای غربی، خاتمه دادن به خارج کردن ارز از کشور؛

٢- بازتشکیلی بانک مرکزی در بانک دولتی جمهوری فدراتیو روسیه، راه اندازی سیستم بانک دولتی بمنظور تأمین سرمایه گذاری در رشته های اصلی اقتصاد، علوم و کشاورزی. تأمین نظارت مستقیم دولت بر سیستم بانکی ضمن به حداقل رساندن سهم بازار؛

٣- بازنگری سیاست سرمایه گذاری، بطوریکه بتواند امکان دستیابی مؤسسات به وامهای ارزان را تأمین کند، تلاش برای احیای بخش اصلی صنایع، بازسازی مجتمعهای صنعتی کشاورزی و علمی بمنظور تأمین بازار خدمات و کالاها داخلی و تضمین امنیت خواروبار؛

٤- تشویق تقاضای داخلی به حساب افزایش حقوقها و تأمینات اجتماعی. ایجاد تعادل میان حقوق مدیران و کارکنان عادی، بطوری که نسبت آنها، نباید بیش از ٧  به ۱باشد؛

۵- بازسازی مدیریت بخش اصلی اقتصاد. تحکیم برنامه ریزی دولتی، تنظیم سیستم مناسبات اقتصادی و قیمت گذاری؛

٦- متوقف کردن افزایش قیمت های کالاهای مورد نیاز اولیه، نرخ خدمات عمومی و منابع تأمین انرژی. تعقیب متخلفان از قیمتهای تعیین شده. حذف سیستم انگلی دلالی میان تولید کننده و مصرف کننده؛

٧- تشکیل سیستم فعال نظارت، از جمله کنترل مردمی، بمنظور مبارزه بی امان با فساد، اختلاس و رشوه خواری؛

٨- اعمال مالیات تصاعدی بر سرمایه های پر درآمد و حذف مالیات افزوده بر قیمتها، تخفیف عوارض دارائی های مؤسسات، کاهش میزان مالیات بر درآمد بخش واقعی اقتصاد، دادن امتیازات سرمایه گذاری به مالیات بر درآمد؛

٩- تعلیق تجارت خارجی بیش از حد وابسته به غرب و گسترش و تحکیم همکاری اقتصادی با چین، هندوستان، ویتنام، ایران، ترکیه، کشورهای آسیا و منطقه اقیانوس آرام. کوشش در جهت همگرائی با جمهوریهای سابق شوروی بمنظور احیای روابط خلقی- اقتصادی تخریب شده؛

۱۰- پشتیبانی مالی حداکثر از کسبه خرده پا با هدف پرکردن بازار از کالاهای داخلی و جایگزینی آنها با کالاهای خارجی.