ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حق ماموریت
ما را هم خوردند
یک دبیر حزب الهی
 
 
 
 

 

ما در موقع انتخابات بیش از 36 ساعت در حوزه رای گیری بودیم و قرار بود ماموریت این مد ت پرداخت گردد ، بعد از مدتی  علی احمدی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که مبلغ ماموریت های شما را وزارت کشور به ما داده ولی ما در جای دیگر در آموزش و پرورش خرج کرده ایم.

برای پر کردن فرم های اقتصادی خانوارچندین روز( حدود 10 روز و بیشتر) با شدت تمام کار کردیم و قرار بود به هر نفر 400000 تومان( چهار صد هزار تومان) پرداخت کنند اما بعد از مدتی لطف کرده اند تنها 100000 تومان( صد هزار تومان) پرداخت کرده اند و بقیه اش را مسئولین آموزش و پرورش خورده اند.