جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درس های حمله به لبنان
درمانور دفاع موشکی اسرائیل
 
 
 
 

 

ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در جریان برگزاری بزرگترین مانور نظامی 5 روزه اسرائیل که فردا خاتمه می یابد گفت: در جنگ های امروزه، مواضع پشت سر برای هرگونه رویارویی اهمیت فوق العاده یی دارد. ما می خواهیم با مانور موشکی درس های جنگ دوم لبنان را به نمایش بگذاریم.

مانور زیر نظر مستقیم "ماتان فلنایی" معاون وزیر دفاع انجام می شود.

 
 
 

جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درس های حمله به لبنان
درمانور دفاع موشکی اسرائیل
 
 
 
 

 

ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در جریان برگزاری بزرگترین مانور نظامی 5 روزه اسرائیل که فردا خاتمه می یابد گفت: در جنگ های امروزه، مواضع پشت سر برای هرگونه رویارویی اهمیت فوق العاده یی دارد. ما می خواهیم با مانور موشکی درس های جنگ دوم لبنان را به نمایش بگذاریم.

مانور زیر نظر مستقیم "ماتان فلنایی" معاون وزیر دفاع انجام می شود.