ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  انتخابات مرحله دوم
اصلاح طلبان، پشت به دیوار
سینه به سینه مرکز قدرت
محمد علی ابطحی
 
 
 
 

 

بعد از انتخابات دور اول، جمع زیادی از اصلاح طلبان از جا به جایی وسیع مستقیم و غیرمستقیم آراء حرف زدند. دلائل مستند فراوانی هم برای آن ذکر کردند. در اولین جلسه مجمع روحانیون مبارز (بعد از تعطیلات نوروز) در یکشنبه گذشته نیز، گزارش مفصل و مستندی آقای مجید انصاری از تخلفات تاثیرگذار می داد. بر اساس همین آمارهای تکان دهنده جا به جایی در نتایج آراء، قبل از پایان سال، آقای خاتمی و کروبی نامه مشترکی برای شورای نگهبان نوشتند و خواستار بازشماری بعضی صندوقها شدند که شورای نگهبان به آن اعتنایی نکرد. در چنین شرایطی ورود 10 نفر از اصلاح طلبان نامدار به مرحله دوم اعلام شد. در این روزها بحث های زیادی در جبهه اصلاحات شده است. از نظر منطقی با همه استدلالهایی که در مورد شرکت در انتخابات داشتیم ولی اگر قرار باشد نتایج آن، چنانچه افرادی مثل آقای انصاری می گویند چیز دیگری اعلام شود، نمی دانم فعال بودن در این مرحله ی انتخابات چه معنایی می تواند داشته باشد. اکنون از این ۵ نفر باقیمانده بعضی هایشان به هر شکل می خواهند با وسعت به کار خود ادامه دهند و ۵ نفر آنها تصمیم قطعی اعلام نکرده اند. مهم این است که اگر اینها انصراف بدهند، افراد بعدی هم باز اکثراً از اصلاح طلبان هستند. چند راه حل وجود دارد. یا همه انصراف دهند که به دلیل لیست و طبعاً نظرات مختلفی که افراد دارند، کنار کشیدن عملی نخواهد بود و یا همه مثل دور قبل فعالانه شرکت کنند و ستادهای ائتلاف و نام یاران خاتمی هم بر آن وجود داشته باشد که این کار با ادعاهای فراوانی که در مورد تقلب و تخلف و جا به جائی آرا مطرح شده و نامه آقایان خاتمی و کروبی و بی پاسخ ماندن آن منافات دارد. به نظر می رسد تنها راه عملی این باشد که خود کاندیداها تصمیم بگیرند و بدون آنکه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و نام یاران خاتمی مطرح شود، نسبت به ادامه ی فعال یا غیر فعال بدون برای دور دوم تصمیم بگیرند. گرچه دلیلی وجود ندارد که در مرحله دوم  برای ورود اصلاح طلبان، به خصوص افرادی مثل مجید انصاری که می توانند هدایت کننده ی اقلیت اصلاح طلب باشند امکانی بگذارند. در هر حال مشارکت غیرفعال احتمالاً گزینه ی اصلاح طلبان برای دور دوم انتخابات در تهران خواهد بود.

 
 
پيک نت peiknet

ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  انتخابات مرحله دوم
اصلاح طلبان، پشت به دیوار
سینه به سینه مرکز قدرت
محمد علی ابطحی
 
 
 
 

 

بعد از انتخابات دور اول، جمع زیادی از اصلاح طلبان از جا به جایی وسیع مستقیم و غیرمستقیم آراء حرف زدند. دلائل مستند فراوانی هم برای آن ذکر کردند. در اولین جلسه مجمع روحانیون مبارز (بعد از تعطیلات نوروز) در یکشنبه گذشته نیز، گزارش مفصل و مستندی آقای مجید انصاری از تخلفات تاثیرگذار می داد. بر اساس همین آمارهای تکان دهنده جا به جایی در نتایج آراء، قبل از پایان سال، آقای خاتمی و کروبی نامه مشترکی برای شورای نگهبان نوشتند و خواستار بازشماری بعضی صندوقها شدند که شورای نگهبان به آن اعتنایی نکرد. در چنین شرایطی ورود 10 نفر از اصلاح طلبان نامدار به مرحله دوم اعلام شد. در این روزها بحث های زیادی در جبهه اصلاحات شده است. از نظر منطقی با همه استدلالهایی که در مورد شرکت در انتخابات داشتیم ولی اگر قرار باشد نتایج آن، چنانچه افرادی مثل آقای انصاری می گویند چیز دیگری اعلام شود، نمی دانم فعال بودن در این مرحله ی انتخابات چه معنایی می تواند داشته باشد. اکنون از این ۵ نفر باقیمانده بعضی هایشان به هر شکل می خواهند با وسعت به کار خود ادامه دهند و ۵ نفر آنها تصمیم قطعی اعلام نکرده اند. مهم این است که اگر اینها انصراف بدهند، افراد بعدی هم باز اکثراً از اصلاح طلبان هستند. چند راه حل وجود دارد. یا همه انصراف دهند که به دلیل لیست و طبعاً نظرات مختلفی که افراد دارند، کنار کشیدن عملی نخواهد بود و یا همه مثل دور قبل فعالانه شرکت کنند و ستادهای ائتلاف و نام یاران خاتمی هم بر آن وجود داشته باشد که این کار با ادعاهای فراوانی که در مورد تقلب و تخلف و جا به جائی آرا مطرح شده و نامه آقایان خاتمی و کروبی و بی پاسخ ماندن آن منافات دارد. به نظر می رسد تنها راه عملی این باشد که خود کاندیداها تصمیم بگیرند و بدون آنکه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و نام یاران خاتمی مطرح شود، نسبت به ادامه ی فعال یا غیر فعال بدون برای دور دوم تصمیم بگیرند. گرچه دلیلی وجود ندارد که در مرحله دوم  برای ورود اصلاح طلبان، به خصوص افرادی مثل مجید انصاری که می توانند هدایت کننده ی اقلیت اصلاح طلب باشند امکانی بگذارند. در هر حال مشارکت غیرفعال احتمالاً گزینه ی اصلاح طلبان برای دور دوم انتخابات در تهران خواهد بود.