ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18 فروردین 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

گزارش دریافتی از "اربیل" اقلیم کردستان عراق

دولت و مردم به کمک یکدیگر

توانستند "کرونا" را کنترل کنند!

 
 
 

 

 

در "اربیل" رفت و آمد خیلی جدی گرفتە شد و به همین دلیل دولت توانست جلوی شیوع سراسری کرونا را در اقلیم کردستان بگیرد. جمعا و آنگونه رسما اعلام شده 208 نفر مبتلا شدند. حتی کارشناسان هم معتقدند با توجه به رفت و آمد زیاد در اقلیم کردستان که همسایه سوریه، ترکیه و ایران است) خوب کنترل شد . کلیە رفت و امدها ، پیادە یا با هرنوع وسیلە نقلیە کاملآ ممنوع شد. حتی نانوایی ها و مارکت ها هم تعطیل اعلام شدند. کمیتە اپراسیون و وزارت کشور همە مجوزهای سیویل و نظامی را بلااستثنا لغو کرد و اختیارات کامل بە نیروهای امنیتی برای کنترل کامل قرنطینه شهر داد. کنترل واقعا سخت و جدی است و با متخلفان برخورد قاطع می شود. جریمە و توقیف وسیله نقلیە و بازداشت رانندە و سرنشینان .

آخرین امار بهبودی تا 68 نفر است و دو مورد فوتی هم داشته ایم و بقیە تحت درمانند. شماری زیادی از مبتلایان را برای درمان به بغداد فرستادند.

البتە توجە کنید که آمار مبتلایان به کرونا در کردستان مستقل از عراق و جداگانە اعلام میشود .

ۆزارت برنامە ریز عراق گفتە بە همە خانوادە های کم درامد ماهیانە 150000 دینار (حدود 120 دلار) کمک مالی خواهد شد، البتە هم اینجا و هم عراق سبدهای خوراکی  گاهی نقدی بە مردم داده می شود.

اگر با یارانە ایران مقایسە شود پول زیادی است اما برای اینجا کم است. مخارج قرنطینە و مداوا کاملا رایگان و کیفیت نسبتاخوبی دارد .

درهر چهار استان اقلیم با کمک های مردمی بیمارستان کرونا ساختە شدە یا در حال ساخت است .

در بعضی از شهرستانها هم به همین شیوه بیمارستان کرونا ساخته شده است. در مجموع وضع در کرکوک خیلی خوب است . کمک نقدی دولت بە همە کسانی کە کارمند دولت نباشند هم تعلق میگیرد.

در سلیمانیه یک هات لاین سراسری اعلام شدە به شماره 122 که آمار مبتلایان استان سلیمانیە را اعلام می کند. جمعا 50 آمبولانس و 60  دکتر و کارمندای پاسخگوی تلفنی شبانە روز مردم سلیمانیه هستند . در صورتی کە بیمار مشکوک بە کرونا باشد با شمارە 2 مستقیما بە دکتر وصل میشود.

پارلمان اقلیم پیشنهاد کرده است همە مستاجران خانه ها و مغازه های  دولتی از کرایە دادن معاف شوند .

وزارت برنامە ریزی عراق میگوید میخواهد بە دو میلیون خانوادە کمک نقدی بدەد . استاندار اربیل اعلام کرد تمام ساکنین اربیل کە خارج شهر هستند ، باید فورا بازگردند.

ضمنا منع عبور و مرور شامل روزنامە نویسان نمیشود . رئیس پارلمان اقلیم هم گفته است که باید کاسبکاران تا یکسال از مالیات معاف شوند .

این قلب شهر اربیل است که این روزها اینگونه خلوت است.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 5 فوریه 2020

 
 

اشتراک گذاری: